Standpunten

Zoeken

Arbeid en vakbonden

De samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs is verbeterd, maar, zoals eens te meer bleek tijdens de coronacrisis, de positie van de werknemers en dus de bonden daarbinnen moet de komende jaren systematisch worden versterkt.

Lees verder

Arbeidsmigratie

De Limburgse economie kent een structureel vergrijzende en afnemende beroepsbevolking. We kunnen ook in de toekomst niet zonder arbeidsmigranten en kenniswerkers van elders. Dit ontkennen betekent de belangen van onze Limburgse bevolking schaden. Maar dan moet arbeidsmigratie wel op een goede manier gebeuren.

Lees verder

Burgerparticipatie

De PvdA vindt dat de provincie de kloof tussen burgers en politiek moet verkleinen. Op 26 november 2018 vond daarom op initiatief van de PvdA de eerste Provinciale Burgertopplaats. De burgertop pilot was een goed begin. De PvdA wil dat de burgertop verder wordt ontwikkeld en iedere twee jaar plaatsvindt, zodat burgers input kunnen leveren op de vraagstukken die in de provincie spelen.

Lees verder

Cultuur

Voor sociaaldemocraten is goed cultuurbeleid essentieel: het gaat om de ontplooiing van de persoon en de kwaliteit van bestaan van onze diverse gemeenschap. Gezien de financiële situatie in de provincie is het zaak de prioriteiten goed te formuleren.

Lees verder

Duurzaam werk

Wij plaatsen kanttekeningen bij hoe de economische groei van de laatste jaren vorm heeft gekregen. Er is veel gekeken naar hoeveel vierkante meters grond verkocht konden worden, maar veel minder naar welke bijdrage deze grond kan leveren aan een duurzame stabiele ontwikkeling van onze economie.

Lees verder

Een weerbare provincie

De provinciale organisatie moet een weerbare organisatie zijn, een robuuste organisatie van ambtenaren die in control zijn van alle taken waarvoor de provincie aan de lat staat. Dat is ook waarvoor de vele hardwerkende en getalenteerde medewerkers die de provinciale organisatie telt gaan.

Lees verder

Energie

Het publieke belang van energie voor Limburg is zo immens groot, dat de PvdA pleit voor de oprichting van een provinciaal energiebedrijf, dat de transitie in goede banen moet leiden. Het is niet verstandig het energievraagstuk alleen nog aan de vrije markt te laten.

Lees verder

Euregio

Meer dan welke andere Nederlandse provincie ook grenst Limburg aan het buitenland. Leven, wonen en werken in Limburg is leven, wonen en werken in Europa. Dat brengt veel kansen met zich mee, maar vele daarvan zijn nog onbenut.

Lees verder

Fietsen

Limburg is een wielerprovincie maar als fietsprovincie valt er nog veel te winnen. Het stimuleren van fietsen is goed voor de gezondheid, goed voor de beurs, goed voor de bereikbaarheid en goed voor het milieu.

Lees verder

Financieel beleid

De provincie Limburg heet een rijke provincie te zijn, maar wie zich verdiept in het provinciale huishoudboekje ziet dat bij gelijkblijvende inkomsten nog maar beperkt ruimte is voor nieuw beleid voor de komende vier jaar.

Lees verder

Klimaat

Om onze lange termijn toekomst en dus die van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen moeten wij hard werken aan een duurzame samenleving. De provincie moet daarom haar aandeel leveren in het nationale en internationale duurzaamheids- en klimaatbeleid, en dat verbinden dat met haar verantwoordelijkheid voor veiligheid en leefbaarheid voor de Limburgers.

Lees verder

Landbouw

grarische bedrijven zijn onmisbaar in ons landschap. Om ook in de toekomst goed te kunnen boeren is er een transitie nodig, bijvoorbeeld om een goede bodem en voldoende water te kunnen garanderen. Wij willen een systeem waarin boeren een betere prijs voor hun producten krijgen en vooral produceren voor de (eu)regionale markt.

Lees verder

Maastricht Aachen Airport

In 2014 werd provincie Limburg eigenaar en exploitant van Maastricht Aachen Airport. De PvdA steunde dat besluit. We zouden een beperkte investering doen en zo snel mogelijk een exploitant zoeken. Binnen 10 jaar zou het vliegveld zichzelf moeten kunnen bedruipen. Het liep helaas anders dan verwacht.

Lees verder

Natuur

We willen de natuur in Limburg verbeteren en uitbreiden. Daarnaast willen we herstel van de biodiversiteit. Dit betekent o.a. aandacht voor groene verbindingen tussen natuurgebieden, meer natuur in de stad, genoeg aandacht en geld voor nationale parken en het beschermen van het landschap.

Lees verder

Onderwijs

Alle Limburgers hebben recht op goed onderwijs dat past bij hun talenten, als voorbereiding op een mooie levensloopbaan. Daarom moet extra geïnvesteerd worden in leerlingen die in een kansarme startpositie verkeren, aansluitend bij programma’s als Trendbreuk Zuid-Limburg. De PvdA stuurt op inclusief onderwijs waarin alle onderwijsroutes even belangrijk zijn, of ze nu gericht zijn op technische, dienstverlenende, verzorgende, of wetenschappelijke loopbanen.

Lees verder

Openbaar bestuur

De provincie Limburg handelt integer of zij handelt niet. Dat geldt voor elke bestuurder, elke ambtenaar. Daarbij geven de wettelijke regels de kaders aan. En dan moeten de wettelijke regels uitgelegd worden naar de geest en de bedoeling van de wet en gaat het niet aan om juist de mazen in de wet op te zoeken.

Lees verder

Openbaar vervoer

Het belang van robuust én fijnmazig openbaar – snel en efficiënt – vervoer is evident. Voor forenzen, voor schoolgaande jeugd en studenten, voor alle mensen die geen gebruik van een auto kunnen of willen maken.

Lees verder

Stikstof

We zijn een provincie met veel landelijk gebied. Hier moeten mensen goed kunnen leven, en dat betekent ook dat er economisch perspectief moet zijn. We moeten ons kunnen blijven ontwikkelen als provincie. Teveel stikstof maakt onze natuur kapot en omdat we de natuur moeten beschermen (ook van de wet), zorgt dit voor veel problemen.

Lees verder

Veiligheid

Op diverse plaatsen in Limburg zijn er zorgen over de politiecapaciteit en de zo belangrijke inzet van wijkagenten Een forse gezamenlijke lobby van de provincie en de gemeenten richting Den Haag zal nodig zijn om dit knelpunt op te lossen.

Lees verder

Vluchtelingen en statushouders

Vanzelfsprekend moet de provincie Limburg haar bijdrage leveren aan het adequaat opvangen van vluchtelingen. Erkende vluchtelingen moeten in Limburg zo snel mogelijk aan de slag kunnen, zodat ze hun arbeidzame leven weer kunnen oppakken en kunnen bijdragen aan onze samenleving.

Lees verder

Volksgezondheid

Limburgers hebben vaker overgewicht, chronische ziekten en een minder goed ervaren gezondheid vergeleken met het Nederlands gemiddelde. Ook de (gezonde) levensverwachting blijft achter, vooral in Zuidoost-Limburg. Bij het aanpakken van de gezondheidsproblematiek in Limburg en de sociale ongelijkheid daarin ziet de PvdA een belangrijke rol voor de provincie, die verder gaat dan haar formele bevoegdheden.

Lees verder

Water

De watersnood in juli 2021 liet zien dat er nog veel moet gebeuren om de waterveiligheid te verbeteren. Hier is nu gelukkig geld voor beschikbaar en deze maatregelen moeten we zo snel mogelijk uitvoeren. Behalve aan de Maas is er ook veel werk rondom kleinere rivieren en beken.

Lees verder

Wegen

De provincie kijkt kritisch naar de actuele knelpunten in het wegennet, naar gevaarlijke ongevallen-hotspots en aan de andere kant naar de beschikbare financiële middelen.

Lees verder

Werkgelegenheid

De komende jaren is het aantal jongeren dat zich meldt op de arbeidsmarkt kleiner dan het aantal ouderen dat de arbeidsmarkt verlaat. De Limburgse economie is kwetsbaar door deze tekorten, maar ook door de energietransitie die ingrijpende consequenties heeft voor vele bedrijven. De werkgelegenheid in de landbouw staat de komende jaren fors onder druk door de stikstofcrisis.

Lees verder

Wonen en volkshuisvesting

De woonopgave is in deze eeuw nog nooit zo groot geweest. Limburg heeft niet zozeer nood aan grote aantallen woningen (balans geboorte en sterfte leidt nog steeds tot krimp), het gaat om een aantal van netto zo’n 15000) woningen tot en met 2030 verdeeld over de hele provincie.

Lees verder

Waar ben je naar op zoek?