Cultuur

Voor sociaaldemocraten is goed cultuurbeleid essentieel: het gaat om de ontplooiing van de persoon en de kwaliteit van bestaan van onze diverse gemeenschap. Gezien de financiële situatie in de provincie is het zaak de prioriteiten goed te formuleren.

Drie doelgroepen staan daarbij centraal voor de PvdA:

  • De jongeren, waarbij cultuureducatie gezien het belang van zelfontplooiing en talentontwikkeling het dominante instrument is.
  • De makers, omdat zij als ‘producenten’ van cultuur het scheppend vermogen, het nieuwe, het innovatieve karakter van onze cultuur representeren.
  • De professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties, die door hun organisatorische kracht de continuïteit van het culturele leven waarborgen.

Bijzonder accent wil de PvdA leggen bij bibliotheken, zowel de algemene bibliotheken als de schoolbibliotheken. Deze hebben de afgelopen jaren te veel terrein verloren, terwijl de laaggeletterdheid een fors probleem is in Limburg en taalbeheersing en taalverwerving zorgen baren. Aparte vermelding dient het veld van onze vrijwilligers-verenigingen als harmonieën, fanfares, schutterijen, drumbands e.d.

Onze keuzes:

  • We steunen cultuureducatie en talentontwikkeling.
  • We steunen culturele producties, van (jonge) makers en van samenwerkende professionals en amateurs.
  • We steunen de gemeenten bij de transitie van bibliotheken.
  • We versterken de positie van onze culturele instellingen in het kader van de nieuwe subsidieronde van de Raad voor Cultuur.
  • Gerichte steun voor versterking van de samenwerking in het amateurveld.
  • We stimuleren Euregionale culturele samenwerking.

Waar ben je naar op zoek?