Natuur

Natuur is onmisbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. Investeren in natuur is meer dan investeren in een groene omgeving, het is investeren in onze toekomst.

De natuur levert grondstoffen, werkt als klimaatbuffer, heeft een culturele functie en zorgt voor een prettige omgeving. De PvdA wil natuur, planten, dieren en landschappen beschermen met duidelijke en ondubbelzinnige regels. Natuur is in Limburg momenteel nog teveel versnipperd. Dit is niet goed, want planten en dieren hebben ruimte nodig om te overleven. Die ruimte kunnen we creëren door gebieden op een slimme manier aan elkaar te verknopen

Hobbyjacht

De nieuwe Wet Natuurbescherming regelt dat diverse bevoegdheden van het Rijk overgeheveld worden naar de provincies, waaronder de jacht. Deze wet is op dit moment nog niet volledig in werking getreden. PvdA is geen voorstander van jacht, tenzij het de enig overgebleven oplossing is om bijvoorbeeld problemen van overlast op te lossen. Hoewel jacht ten behoeve van schadebestrijding en populatiebeheer soms nodig is, is hobbyjacht dat niet. Door te zorgen voor minder voedselaanbod, ruimere natuurgebieden en in te zetten op alternatieve methoden is al veel te winnen

Intensieve Veeteelt

Volksgezondheid gaat boven het economisch belang van de landbouwsector. Het moet afgelopen zijn met de ongebreidelde groei van de bio-industrie en de megastallen. Er zijn door het kabinet nieuwe kaders voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij gepresenteerd. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de veehouderijen aan banden te leggen, o.a. vanwege de geurhinder, uitstoot van fijnstof en besmettelijke dierziektes. We moeten hier in Limburg duidelijke afspraken overmaken en deze afspraken vervolgens goed handhaven.

Land- & Tuinbouw

De PvdA wil duurzame landbouw en een leefbaar platteland. Hierbij hebben we  aandacht voor dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid, milieu, de kwaliteit van ons landschap en voor goede arbeidsomstandigheden voor alle werknemers in de landbouw. De PvdA vindt dat we duurzaam moeten omgaan met bodem, grondstoffen en energie. Innovatie is de troefkaart van de Limburgse landbouw waarmee we wereldwijd voorop lopen. Hier zijn we trots op. Veel aandacht blijft uitgaan naar voedselveiligheid.