Volksgezondheid

Limburgers hebben vaker overgewicht, chronische ziekten en een minder goed ervaren gezondheid vergeleken met het Nederlands gemiddelde. Ook de (gezonde) levensverwachting blijft achter, vooral in Zuidoost-Limburg. Bij het aanpakken van de gezondheidsproblematiek in Limburg en de sociale ongelijkheid daarin ziet de PvdA een belangrijke rol voor de provincie, die verder gaat dan haar formele bevoegdheden.

Jongeren en hun ouders, professionals, organisaties en gemeentes ervaren de gevolgen van de rijksbezuinigingen. Deze gingen gepaard met decentralisatie van de jeugdzorg.

De volksgezondheidsontwikkelingen moeten systematisch, vanuit een breed welvaartsperspectief, gevolgd en waar nodig bijgestuurd worden. Daarom steunt de PvdA de totstandkoming van een jaarlijkse Staat van Limburg, te bespreken in de Provinciale Staten en als bruikbare informatiebron voor alle Limburgers.

Onze keuzes:

  • Gezondheidsachterstanden inhalen: zet in op het inhalen daarvan en ondersteun de daarop gerichte gezamenlijke inspanningen. Betrek met name scholen, bedrijven, gezondheidswerkers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, verzekeraars, gemeenten en provincie.
  • De Sociale Agenda versterken: blijf hierop fors inzetten en zorg voor duurzame investeringen met lange adem, op weg naar een positief gezond Limburg.
  • Gezondheidsbevordering: investeer in preventie, gezonde leefstijl, positieve gezondheid, breedtesport en doelgroepgerichte communicatie over vaccinatie. Investeer ook in nader onderzoek naar het voorkomen en terugdringen van aangeboren afwijkingen. Blijf het gezonde-scholenprogramma steunen. Veranker deze benadering stevig in de primaire taken van het hele basis- en voortgezet onderwijs en de kindcentra.
  • Een toegankelijke samenleving: burgers met een chronische aandoening en/of een functiebeperking moeten maximaal kunnen (blijven) meedoen. Zowel in openbare ruimten als bij werk, wonen, mobiliteit, en sociaal leven.
  • Goede zorg: breng de knelpunten in de zorg in kaart, voer regie over het oplossen van personeelstekorten, zorg voor goede woon- en thuiszorgvoorzieningen voor ouderen, bekijk welke rol arbeidsmigratie kan spelen, en treedt samen met gemeenten op richting de landelijke overheid om de knelpunten in de jeugdzorg weg te nemen.
  • Stuur op brede welvaart: volg en stuur volksgezondheidsontwikkelingen systematisch vanuit een breed welvaartsperspectief, aan de hand van een jaarlijkse Staat van Limburg.

Waar ben je naar op zoek?