Door op 7 november 2014

Pilotprojecten dagbesteding thuiswonende ouderen

Tijdens de begrotingsvergadering heeft de Partij van de Arbeid aandacht gevraagd voor pilotprojecten dagbesteding thuiswonende ouderen. De Limburgse volksuniversiteiten spelen momenteel een grote rol in het vormgeven van de dagbesteding in zorgcentra.

Echter steeds meer ouderen wonen langer thuis, het wonen in een zorgcentrum zal beduidend afnemen en daarmee ook het aanbod van diensten zoals dagbesteding.

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden verantwoordelijkheden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Dit geldt ook voor de dagbesteding van ouderen.

De Volksuniversiteiten ontwikkelen pilots om dit aanbod uit te breiden naar zelfstandig wonende ouderen. Echter kunnen zij deze pilots niet zonder financiële ondersteuning uitvoeren.

“De veranderingen in de zorg bieden goede kansen, kansen die wij als provincie moeten omarmen.

Daarom is het van groot belang dat pilots in het kader van de dagbesteding bij thuiswonende ouderen, zoals deze bijvoorbeeld in de westelijke mijnstreek door de Volksuniversiteit Maasland worden opgezet, worden ondersteund door de provincie. Dankzij de toezegging van gedeputeerde Van Dijk kunnen wij nu invulling geven aan goede en kwalitatieve zorg in de toekomst” aldus Statenlid Lars Kockelkoren.