Door op 5 september 2014

Provincie Limburg lanceert aanvalsplan overgewicht

De Provincie Limburg wil bijdragen aan een regio waarin het voor iedereen goed is om te leven, te wonen en te werken. We spreken onze burgers er op aan daaraan bij te dragen en ook het beste uit zichzelf te halen.

In dat kader is overgewicht in onze provincie een groot en toenemend probleem. Meer dan de helft van de volwassen Limburgers heeft overgewicht en intussen 15% van de kinderen tussen 12 en 16 jaar. Met die cijfers liggen we flink boven het landelijk gemiddelde. Dit komt vooral omdat we te weinig gezond eten en te weinig bewegen. Met name in regio’s waar de sociaaleconomische status van ouders lager is, zien we dat zowel ouders als ook kinderen meer te maken hebben met overgewicht.
Overgewicht zorgt voor flink wat gezondheidsproblemen. Allereerst voor meer ziekte, zoals suikerziekte en hart- en vaatziekten voor de mensen zelf. Maar ook voor hoge zorgkosten en voor minder fitte en actieve mensen in onze samenleving.

In dat kader maak ik me met name zorgen over de forse toename van het aantal kinderen met overgewicht. Juist daar kunnen we nog tijdig bijsturen om erger te voorkomen.

Daarom dit aanvalsplan. Om met zijn allen die trend om te buigen. Er gebeurt al veel, ook in onze provincie, aan programma’s en projecten. Door gemeenten, scholen, sportverenigingen. Er is echter te weinig samenhang tussen al die activiteiten en te weinig continuïteit. Als een project voorbij is vervalt iedereen vaak weer in de oude aanpak en het oude gedrag.

Met dit plan kiezen we voor een integrale aanpak en voor een structurele verankering daarvan in het beleid van gemeenten, zorginstellingen en andere betrokkenen. Dichtbij de mensen, in gemeenten, in de wijken. De ambitie is om in 2025 een dalende trend in te zetten en ervoor te zorgen dat we dan onder het landelijk gemiddelde zitten.

Voorkomen is beter dan genezen, het is van belang dat we mensen aanspreken op hun gedrag en proberen via preventie, door een goede leefstijl en voldoende lichaamsbeweging te voorkomen dat er problemen ontstaan. Mensen moeten worden betrokken bij hun eigen gezondheid en zich daarvoor verantwoordelijk voelen. Ouders als het gaat om de gezondheid van hun kinderen. Dit alles moet worden gestimuleerd.
De provincie gaat dat niet zelf doen maar wil met dit plan vooral gemeenten, zorginstellingen (GGD, huisartsen), sportverenigingen, scholen, stimuleren in de uitvoering van beleid en projecten. Ook proberen we private partijen bij deze aanpak te betrekken. Dat doen we langs drie sporen:

– bevorderen van integrale samenwerking en structuurversterking, m.n. door gemeenten te stimuleren te kiezen voor de JOGG-aanpak

– versnellen en versterken van de lokale uitvoering door effectieve programma’s op lokaal niveau aan te jagen

– ontwikkelen en verspreiden van praktische kennis op het gebied van overgewicht en het voorkomen daarvan.

We hebben als provincie daarvoor (uit mijn Agenda voor Gezondheid en Zorg) een bedrag van 1 miljoen Euro beschikbaar als impulsgeld. Voor het aanjagen en versnellen van integrale lokale plannen initiatieven, uitvoeren van interventies en het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe kennis.

Peter van Dijk
Gedeputeerde Provincie Limburg