Door op 8 november 2013

“Werken aan werk, werken aan toekomst”

Vandaag heeft de Statenfractie van de PvdA Limburg haar visie gegeven op de begroting van de provincie voor volgend jaar. Tijdens het debat over de financiële huishouding heeft PvdA-fractievoorzitter Weike Medendorp benadrukt dat werk en werkzekerheid van groot belang zijn. Door de economische crisis verkeren veel mensen immers in onzekerheid. Daarom wil de PvdA dat de provincie nog meer werk maakt van het behouden en creëren van werkgelegenheid. Hieronder een opsomming van de inbreng van de PvdA-fractie.

Cultuurproject voor werk en toerisme

De PvdA wil de grensoverschrijdende samenwerking met bedrijven, instellingen en overheden in de Euregio/Zuid-Limburg versterken. De PvdA wil dat de provincie hiervoor 15 miljoen uittrekt en samen met ketenpartners een plan maakt dat de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van cultuur, identiteit en toerisme versterkt. De PvdA wil dit project VIA2020 noemen. Harde voorwaarde van de PvdA is dat dit project werkgelegenheid oplevert en dat de regiopartners zelf ook een duit in het zakje doen.

Verdubbeling spoor Heerlen-Aken voor kenniseconomie

Onder het motto ‘werk maken van werk’ riep de PvdA op om te investeren in het grensoverschrijdend OV. De verdubbeling en elektrificatie van het traject Heerlen-Aken verbindt niet alleen Zuid-Limburg met de universiteiten in Aken, maar andersom ook richting die van de Brainport Eindhoven.

StartersCentra voor startende ondernemers

Het Rijk stopt met de financiering van de diverse starterscentra in onze provincie. De PvdA wil dat de provincie het voortbestaan van de starterscentra mogelijk maakt. De starterscentra zijn een belangrijk samenwerkingsverband tussen Limburgse gemeenten en de Kamer van Koophandel Limburg en ondersteunt iedereen die een eigen bedrijf wil starten en adviseert ondernemers die startproblemen ondervinden.

Duitse en Franse taalles voor kinderen en werkzoekenden

We spreken steeds beter Engels, maar de taal van onze buren spreken we nauwelijks. Daarom wil de PvdA het buurtaalonderwijs uitbreiden. Niet alleen aanbieden aan leerlingen op school, maar ook na schooltijd en aan Limburgse werkzoeken in de bouw- en zorgsector.

Menselijke maat terug in de zorg

De decentralisatie (en transitie) van sociaalmaatschappelijke zaken en zorgtaken biedt volgens de PvdA kansen. Kansen om voorzieningen dichter bij mensen te brengen met fors minder bureaucratie. Wij zullen alleen plannen steunen die aantoonbaar bijdragen aan deze doelen. Mensen die zorg nodig hebben zullen de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben.

Wonen en woonlasten

De PvdA wil dat de provincie beter inspeelt op de demografische ontwikkelingen. Vanwege de bevolkingskrimp zijn er minder woningen nodig. Leegstand van woningen moet worden voorkomen dus moeten er woningen worden gesloopt. De provinciale woonverordening is daar duidelijk over. De PvdA wil voorkomen dat de zwakste groep van huurders en woningzoekenden hier het slachtoffer van worden.

Lagere energielasten en een beter milieu

De PvdA wil dat de provincie de samenwerking zoekt met gemeenten om woningen duurzamer te maken, waardoor ook de energielasten van mensen lager worden. De PvdA wil dat de provincie het zonnecellenproject voor huurders verruimd waardoor ook de minst draagkrachtige huurders er gebruik van kunnen maken.

Leegstand binnensteden aanpakken

Stadscentra moeten van de PvdA aantrekkelijk zijn en blijven. Ze moeten levendig zijn en met een ruim winkelaanbod. Dat is goed voor de leefbaarheid, goed voor de lokale economie en goed voor de werkgelegenheid. Daarom willen wij dat de provincie netwerkbijeenkomsten organiseert waar gemeenten, midden- en kleinbedrijf, ontwikkelaars en makelaars hun kennis en kunde met elkaar kunnen uitwisselen. De PvdA wil daarmee leegstand voorkomen en stadscentra leefbaar en aantrekkelijk houden.

Veilige verlichting provinciale wegen

Provinciale wegen zijn vaak onveilig. Wegmarkeringen ontbreken of zijn niet goed zichtbaar en de wegen zijn vaak slecht verlicht. De PvdA wil dat wegen beter verlicht worden en dat nieuwe wegmarkering wordt uitgeprobeerd, zoals led-verlichting in de witte strepen. Duurzame verlichting dringt ook de energielasten terug. Minder lichtvervuiling door gerichtere verlichting is bovendien goed voor natuur en milieu. Ook wil de PvdA dat er een proef komt met houten vangrails langs bomenrijen om zo de provinciale veiliger te maken.

Het hele betoog kunt u hier teruglezen: