Door op 15 november 2013

Update portefeuille Bert Kersten

Na een afwezigheid van anderhalf jaar mocht ik in de zomer van 2012 weer als PvdA gedeputeerde aan de slag. Deze coalitieperiode ben ik onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs en Arbeidsmarkt. Intussen is veel gebeurd en  komen we nu echt goed op stoom. Het eerste jaar heb ik vooral gebruikt om diverse trajecten uit te zetten. Deze trajecten hebben we omgedoopt tot Human Capital Agenda’s (HCA’s). Deze HCA’s Logistiek, Agrofood Chemie en Life Sciences & Health Limburg zijn de zogenaamde topsectoren waarvan ik overtuigd ben dat zowel Provincie Limburg als de Limburgers er in de toekomst veel profijt van zullen hebben op het gebied van opleidingen en werkgelegenheid. Aangezien  deze HCA’s in eerste instantie vooral een theoretisch kader zijn hebben we er ook per HCA een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld.. Deze zijn nu gereed en daarin zullen concrete projecten tot uitvoer komen. Waarbij ik steeds blijf roepen: ”Ik werk vraaggericht, want zonder inzet van het bedrijfsleven (en natuurlijk onderwijs)  kan ik niets realiseren.”

Waar ik me verder zorgen om maak is het grote gebrek aan goed technisch geschoold personeel in de toekomst om o.a. in deze topsectoren aan de slag te gaan. Het zou een misverstand zijn te denken dat topsectoren alleen over hoogopgeleide banen gaat. Het gaat ook over goed opgeleide MBO’ers. Daarom zijn we begonnen met twee regionale techniekpacten. Een voor Zuid Limburg en de tweede  in Noord- en Midden Limburg. Ook binnen deze techniekpacten zullen veel projecten opgenomen worden om aan deze grote vraag van technici tegemoet te komen. Hierbij moet u niet alleen denken aan het promoten van techniek bij kinderen en doorlopende leerlijnen op dit gebied. Nee, want we gaan bijvoorbeeld ook een speciaal fonds in het leven roepen om mensen met een alfaopleiding die nu werkloos thuis zitten om te scholen tot bijvoorbeeld procesoperator (bèta). Dit hebben we ‘Van Alfa naar Bèta’ genoemd. Begin 2014 moet ook dit project lopen.

Verder hebben we enkele specifieke fondsen in het leven geroepen. Zo wil ik graag de groeiende groep  werkelozen die door hun leeftijd (45+) moeilijker aan een baan komen, ondersteunen met de regeling 45+. Anno 2013 blijft het belangrijk om steeds bij te blijven en dus is bijscholen erg belangrijk. Daarom hebben we een tweetal fondsen in het leven geroepen waar werkenden en werkzoekenden een stuk financiële tegemoetkoming kunnen krijgen voor aanvullende scholing. Tot slot vinden we het ook belangrijk om mensen te helpen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dit noemen we Social Return On Investment (SROI). Als allerlaatste hebben we op 30 oktober 2013 de strategische agenda buurtaal vastgesteld. Via deze strategische agenda willen de kennis van zowel Duits als Frans (specifiek regio Maastricht) verbeteren. Door een betere beheersing van een buurtaal vergroten we de kansen van bijvoorbeeld de Limburgse jeugd om over de grens op termijn een baan te vinden. Ook een stuk informatievoorziening over het werken in de Euregio in de vorm van grensinfopunten proberen we via deze agenda te regelen.