Door op 8 juli 2013

Jaarstukken 2012 en Meerjarenperspectief Grondbedrijf

Hans Bosch heeft in de PS-vergadering van juni het woord gevoerd over de Jaarstukken 2012 en het meerjarenperspectief Grondbedrijf. De PvdA stemde in met de jaarstukken, de 3e begrotingswijziging, het kredietbesluit en de besluiten t.a.v. reserves. Wij kunnen ook instemmen met de bestemming van het rekeningresultaat 2012. Ten aanzien van de controlerende taak van de Staten vragen de relatief grote afwijkingen ten opzichte van begrotingsposten aandacht. Meestal worden ze wel gemeld in tussenrapportages, maar het zicht op het totaal ontbreekt bij de Staten. Het gevolg is dat wij op onderdelen vaak discussie voeren zonder zicht op het geheel. Ook de Staten dragen daar aan bij. Niet zelden wordt in moties om extra middelen gevraagd voor dit of voor dat en wordt er naar een politieke meerderheid gezocht én gevonden op dát moment. Wat de PvdA betreft zullen wij alerter moeten worden op de financiële implicaties van de vele moties die in de Staten aan de orde zijn.

Hans Bosch (jggbosch@home.nl