Door op 7 oktober 2013

Bijvangst bij Verordening Veehouderijen en Natura 2000

 

Vrijdag hebben we in de PS-vergadering ingestemd met de nieuwe Verordening Veehouderijen en Natura 2000. Het is nodig en ook verplicht om maatregelen te nemen om de effecten van de stikstofdepositie op de Natura 2000 gebieden te verminderen. Omdat in Limburg de situatie voor wat betreft de stikstofdepositie zo slecht is kunnen we niet volstaan met maatregelen alleen in de buurt van de Natura 2000 gebieden, maar zijn maatregelen nodig die zich over heel de provincie uitstrekken. Triest maar waar. Veehouderijen worden met deze verordening verplicht om bij nieuwe en te renoveren stallen vergaande technieken toe te passen om ammoniakemissie te verminderen (variërend van 40% tot 85% afhankelijk van de bedrijfsvorm).

Tijdens de behandeling in de commissie heb ik speciale aandacht gevraagd voor de monitoring en de handhaving. De PvdA werd in het statenvoorstel op haar wenken bediend, leek het. Er was een extra paragraaf toegevoegd over de handhaving. Die tekst ging vooral over: “we gaan …… en er komt……..”. Wat bij mij de vraag opriep: wat doen we, als provincie tot nu toe” aan handhaving?”  Antwoord: niets!

Dus waar de provincie Noord-Brabant rode kaarten uitdeelt aan gemeenten, die hun handhavingstaak verzaken, is de provincie Limburg door gebrek aan uitwisseling van gegevens niet eens in staat om gele of rode kaarten uit te delen. Dit is wel een enorme misser. Beterschap is beloofd. We houden het in de gaten.

Voor de gesproken tekst: Spreektekst Verordening Veehouderijen en Natura 2000 PS2013-10-04