26 oktober 2014

Algemene ledenvergadering PvdA Limburg

Partijgenoten,
Hierbij nodigen we jullie uit voor een algemene ledenvergadering op 1 november 2014.
De vergadering zal plaatsvinden in de ochtend met mogelijk een uitloop naar de vroege voormiddag. Over het exacte tijdstip van aanvang en de vergaderlocatie volgt nog een nader bericht.
Eerder is aangegeven, dat deze vergadering op 25 oktober zou plaatsvinden. Deze datum blijkt echter erg ongelukkig te zijn, omdat er dan ook een politieke ledenraad is van de landelijke PvdA. Omdat de vorige politieke ledenraad ook al samenviel met onze algemene ledenvergadering, hebben we deze keer voor een andere datum gekozen. Dus: 1 november a.s.
Er is slechts één agendapunt, maar wel een heel belangrijk agendapunt:
Verkiezing van de lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2015.
De agenda en vergaderorde is als volgt:

1. Het gewestbestuur draagt één kandidaat voor het lijsttrekkerschap voor;
2. Uit de vergadering kunnen daaropvolgend één of meerdere tegenkandidaten worden gesteld;
3. Worden er geen tegenkandidaten gesteld, dan is de door het gewestbestuur voorgedragen kandidaat gekozen.
4. Worden er wel tegenkandidaten gesteld, dan krijgen alle kandidaten de gelegenheid, om zich aan de deelnemers van de ledenvergadering voor te stellen;
5. De leden kunnen, indien gewenst, elke kandidaat bevragen c.q. kort met de kandidaat debatteren;
6. Daarna vindt een schriftelijke stemming plaats.
Het bestuur hecht eraan, u erop te wijzen, dat de gewestelijke ledenvergadering een scoutings-, wervings- en selectieplan heeft vastgesteld en een kandidaatstellingscommissie heeft ingesteld. Dit hebben we gedaan, om tot een zorgvuldige beoordeling van kandidaten te komen. Bij de selectie van kandidaten wordt er dan ook met veel factoren rekening gehouden.
Namens het gewestbestuur,
Marcel Kleinen, gewestvoorzitter

Gecorrigeerde agenda: Gecorrigeerde agenda ALV 1 november 2014

Verslag vorige vergadering Verslag ALV PvdA 20-09-2014

Tijdlijn verkiezingen Provinciale Staten PvdA_Tijdlijn Provinciale Verkiezingen