Samenleving

Jeugdzorg

De PvdA vindt dat kwetsbare kinderen snel en dichtbij de juiste hulp moeten krijgen. De behoeften van het gezien moeten hierbij voorop staan, door ze zélf de regie te geven. Gezinnen krijgen met één hulpverlener te maken die meer vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werd te zien. De Jeugdwet, die in januari 2015 in werking is getreden, draagt bij aan deze omslag. Gemeentes zijn hierdoor verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg zodat dit dichter bij mensen georganiseerd kan worden. Hulpverleners met verschillende specialismes kunnen nu via Wijkteams samenwerken volgens de ‘1 gezin, 1 plan, 1 (coördinerende) hulpverlener’ aanpak. Er is meer aandacht voor preventie, waardoor de inzet van zware specialistische zorg afneemt. Daarnaast komt er één aanspreekpunt voor een gezin met problemen en wordt direct het sociale netwerk (grootouders, kennissen, vrienden etc.) ingezet om het gezin te ondersteunen.

Vluchtelingen

De PvdA staat voor een humaan asielbeleid. Nederland moet een veilige haven zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Asielzoekers die daarvoor bescherming zoeken in ons land verdienen een eerlijke procedure en fatsoenlijke opvang. Mensen die naar Nederland willen komen voor bijvoorbeeld partnermigratie, werk of studie moeten voldoen aan voorwaarden, maar mogen niet tegen onmogelijke hindernissen oplopen. De PvdA is ook voor een effectief terugkeerbeleid waarbij de menselijke maat en de belangen van kinderen voorop staan. Nederland is zeer gebaat bij een geharmoniseerd Europees asielbeleid waarbij alle lidstaten fatsoenlijke opvang en bescherming bieden.

De PvdA vind dat heel Nederland, en dus ook Limburg, zich aan de afspraken moet houden over hoeveel vluchtelingen en statushouders er worden opgevangen. In Limburg worden niet genoeg huizen aangeboden aan vluchtelingen die in Nederland mogen blijven (statushouders). We moeten zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen voor deze mensen, zodat we ons aan de afspraken houden, er zoveel mogelijk mensen doorstromen naar reguliere woningen en er zoveel mogelijk plekken in asielzoekerscentra (AZC’s) vrijkomen voor nieuwe asielzoekers.

Omdat er de afgelopen jaren meer vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen zijn er meer asielzoekerscentra nodig. De PvdA vind dat deze eerlijk over heel Nederland verdeeld moeten worden. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wil graag enkele AZC’s voor minimaal 300 mensen toevoegen in Limburg. Daarnaast willen ze op verschillende locaties in Nederland locaties starten waar in geval van een tijdelijke piek van asielzoekers mensen enkele maanden kunnen worden opgevangen. Hierdoor zouden we minder crisis- of noodopvang nodig hebben. De PvdA vind dat de gouverneur mee moet helpen om te regelen dat de opvang door heel Limburg goed verdeeld wordt en dat als gemeentes problemen tegenkomen ze deze samen kunnen oplossen.