Ruimte

Besluiten over ruimtelijke ordening moeten zo dicht mogelijk bij de burger genomen worden.

De tientallen jaren van ongekende (bevolkings)groei liggen achter ons en dit zal de Ruimtelijke Ordening veranderen. Procedures kunnen sneller als milieu en lokale noodzaak geborgd zijn. De PvdA vind dat de ruimte in Limburg zorgvuldig moet worden ingedeeld. Wonen, landbouw, natuur, recreatie en andere zaken moeten in balans zijn en hun eigen ruimte krijgen.

Stedelijke Ontwikkeling 

Overal gaan steeds meer mensen in steden wonen en het wordt daarom belangrijker dat deze steden goede woon-, verblijf-, leer- en werkplekken zijn. Goede steden moeten voor meer economische ontwikkeling en leefbaarheid zorgen. De  vier grotere steden in Limburg moeten een eigen, autonome en toekomstvaste visie aandragen om uit te werken in uitvoerbare projecten. De campus-ontwikkelingen in de steden moeten terug te zien zijn in de binnensteden.

IBA Parkstad

De PvdA vind dat het IBA topprioriteit moet krijgen; het is een fantastisch project dat de ruimtelijke omgeving en de samenleving verder ontwikkelt. IBA moet doordringen in de haarvaten van Parkstad en de volgende stap is alle plannen concreet maken. Het is belangrijk dat zaken uit het verleden, zoals de mijnen en de ontwikkeling van het kalklandschap relevant blijven in de toekomst en dat de parken en steden in de regio met elkaar verbonden worden. Het IBA moet een combinatie worden van bouwen, slopen, groen en samenleving. Het is goed dat inwoners van Parkstad op deze manier bij kunnen dragen aan het verbeteren van de regio

Wonen 

De PvdA vind dat iedereen toegang moet hebben tot een fatsoenlijke woning, of je deze nou huurt of koopt. Doordat de bevolking verandert kunnen er ook andere woningen nodig zijn. We moeten dus niet alleen zorgen voor genoeg aanbod van huizen, maar van de goede huizen. Er is een goede mix nodig van huur- en koophuizen, dure en goedkopere huizen, gezinswoningen, appartementen en levensloopbestendige woningen

Huren wordt steeds populairder. De PvdA wil daarom dat er meer huurwoningen worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt verbeterd en de wachtlijsten korter worden. Veel huurders hebben een laag inkomen. Daarom staan wij voor een ruimhartige huurtoeslag. Huurders krijgen van ons meer zeggenschap over corporaties en hun directe woonomgeving. Leefbare dorpen, wijken en steden ontstaan niet vanzelf. Bewoners, corporaties en overheid moeten hier samen aan werken. De PvdA wil actief investeren in leefbaarheid waarbij bewoners als ze dat willen meer in eigen beheer kunnen uitvoeren en waarbij corporaties kunnen blijven investeren in leefbare buurten. Huisjesmelkerij pakken we tegenwoordig steviger aan.

De daling van het aantal inwoners in een aantal regio’s is onvermijdelijk. Maar het mag er niet toe leiden dat de leefbaarheid in die gebieden minder wordt dan in de rest van Nederland. De PvdA pleit daarom voor gerichte maatregelen om de gevolgen van krimp in die regio’s zo goed mogelijk op te vangen.