Mobiliteit

Infrastructuur moet veilig zijn, dienstbaar aan de samenleving en respectvol voor de natuur.

De PvdA zoekt een goede balans tussen natuurwaarden, leefbaarheid en economische belangen, door vooral te kiezen voor het verbeteren én beter benutten van de bestaande infrastructuur. Waar nodig verbeteren we provinciale wegen en we zetten in op een stevige lobby naar Den Haag om snelwegen veilig te houden.

Mensen moeten de auto uit en zoveel mogelijk de bus of trein in, dat willen we stimuleren door te zorgen voor goed, toegankelijk, betaalbaar, veilig en grensoverschrijdend openbaar vervoer. Dat ontlast onze wegen en is goed voor het milieu.

Aanbesteding Openbaar Vervoer

De PvdA wil het beste openbaar vervoer voor Limburg. Daar hebben we ons in de aanloop naar de aanbesteding van de OV concessie voor ingezet en daar zullen we ons voor blijven inzetten, ook nu de concessie gegund is aan Arriva. De misstanden rondom de gunning van de OV concessie aan Abellio, heeft Limburg en de Limburgers gedupeerd. Nu de concessie van start gaat, is het noodzakelijk de focus ligt op de toegankelijkheid van het OV en de bereikbaarheid van Limburg.

Spoorveiligheid

Het is druk op het spoor. Goederen vervoer over het Limburgse spoor is toegenomen door de tijdelijke afsluiting van de Betuweroute. De PvdA waakt ervoor dat de toename van het aantal goederentreinen niet leidt tot een overschrijding van de wettelijke veiligheidsnormen.

Verder willen wij de veiligheid en leefbaarheid langs het spoor zoveel mogelijk verbeteren. Voor logistieke hotspot Venlo betekent dat, dat wij voor de ondertunneling van de Vierpaardjes zijn.

Buitenring

Een provinciale weg moet veilig zijn, dienstbaar aan de samenleving en respectvol voor de natuur. De buitenring moet Parkstad beter ontsluiten en daarmee aantrekkelijker maken als vestigingsgebied voor bedrijven. Dat is goed voor Parkstad en daarmee ook goed voor Limburg. Tegenover deze economische overweging staat dat de PvdA  het van belang vindt, dat natuur en leefbaarheid zo min mogelijk te lijden moeten hebben van de aanleg van deze weg.

Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer

De PvdA zet zich, samen met onze gemeenteraadsleden en collega statenleden uit Noord-Brabant, in voor de realisatie van de grensoverschrijdende trein verbindingen IC Eindhoven – Venlo – Düsseldorf, IC Eindhoven – Heerlen – Aachen – Köln, IC Weert – Antwerpen en IC Maastricht – Luik (– Leuven – Brussel). Goede grensoverschrijdende OV verbindingen vergroot de kansen van onze regio. Het maakt het makkelijker voor Limburgers om over de grens te werken, naar school te gaan en te recreëren.

Tram Vlaanderen-Maastricht

Ook de Tram Vlaanderen – Maastricht is een grensoverschrijdende OV verbinding die goed is voor Limburg en voor Maastricht in het bijzonder. PvdA Limburg is daarom van mening dat ook deze verbinding er moet komen. Daarbij is de PvdA wel van mening dat de tram in principe zou moeten doorrijden naar het station. Het feit dat dit niet mogelijk blijkt, is teleurstellend en de PvdA zal blijven zoeken naar redelijke mogelijkheden om de tram alsnog bij het station te laten komen.

Maastricht Aachen Airport

Binnen Limburg als logistieke hotspot, heeft een provinciaal vliegveld een cruciale functie. De PvdA steunt de ontwikkelingen op Maastricht Aachen Airport, omdat het goed is voor de economie en werkgelegenheid in de regio.