Door op 8 juli 2013

Woonverordening Zuid-Limburg

De voorgestelde verordening en de beleidsregel geven Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om met onmiddellijke ingang nieuwe woningbouwplannen in Zuid-Limburg te toetsen. Het principe is 1 huis bouwen, 2 slopen. Het is een heftige maatregel. Maar sturing op herstructurering is noodzakelijk. Wij maken ons wel zorgen over de bereikbaarheid van betaalbare woningen voor grote groepen in onze samenleving, die aangewezen zijn op de sociale huursector. De gedeputeerde Koppe heeft toegezegd dit goed in beeld te houden. Naar onze overtuiging wordt het kernprobleem van de Limburgse woningmarkt in toenemende mate de leegstand van vaak verouderd particulier bezit dat soms zeer lange verkooptijden kent.  Daarom hebben wij ook een motie medeondertekend, waarin opgeroepen wordt een sloopfonds (liever transitiefonds) te maken met slimme ideeën om dit te vullen en uit te geven aan de noodzakelijke herstructurering in Zuid-Limburg.

Natuurlijk kwam ook aan de orde of er ook een woonverordening noodzakelijk is voor Noord- en Midden-Limburg. VVD en CDA weten nu al zeker van niet. De PvdA is daarvan nog niet overtuigd, maar willen ons wel laten overtuigen. Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zijn aan zet om aan te tonen, dat er voldoende regionale afstemming is betreffende woningbouwplannen. Zo niet, dan kan ook voor die beide regio’s een woonverordening in het herziene POL worden opgenomen, medio 2014.

Lia Roefs (liaroefs@gmail.com)