8 augustus 2016

Tweede Kamerleden Fokke en Kuiken stellen vragen over de vestiging van een asielzoekerscentrum in Maastricht.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie en dus is het belangrijk dat diezelfde overheid niet via schimmige contstructies deals sluit.
De PvdA wil dan ook opheldering naar aanleiding van het stuk in de Telegraaf over wat er nu precies aan de hand is.
Vragen van de leden Fokke en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de vestiging van een asielzoekerscentrum in Maastricht

1. Kent u het bericht “Maastricht en Den Haag hekelen koppigheid Penn-Te Strake”1)

2. Bevat het bericht feitelijke onjuistheden ten aanzien van het eigendom en de overdracht daarvan van het genoemde pand? Zo ja, welke zijn dat?

3. Deelt u de mening dat de overheid op zijn minst zeer terughoudend moet te zijn bij deals met vastgoed waarvan de (recente) eigenaar verdacht wordt van strafbare feiten met vastgoed? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat indien er een vermoeden is dat de overdracht van een pand via een stromanconstructie heeft plaatsgevonden dat dan ook de integriteit van de bij deze deal betrokkenen zou moeten worden gecheckt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u mening dat in het geval de overheid betrokken is bij transacties met vastgoed dat die overheid bij de geringste twijfel over de integriteit van een van de betrokken partijen onderzoek zou moeten laten doen naar die integriteit? Zo ja, waarom en is een Bibobtoets daarvoor geschikt? Zo nee, waarom niet?

6. Welke rol heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in het algemeen bij vastgoedtransacties met betrekking tot de vestiging van asielzoekerscentra en behoort tot die rol ook het toetsen van de integriteit van betrokkenen bij een dergelijke transactie? Welke rol had of heeft het COA concreet als het gaat om de genoemde transactie in Maastricht?

1) De Telegraaf, 8 augustus 2016