Door op 31 maart 2014

Vragen over subsidie provincie voor zwembad Echt-Susteren

Ruim 2 weken geleden heeft het college van GS bekend gemaakt een groot subsidiebedrag toe te kennen aan een nieuw te bouwen zwembad in de gemeente Echt-Susteren.

In  het onlangs vastgestelde visiedocument “Sport & Ruimte”wordt ook de casus zwembaden behandeld. Daarin wordt o.a. gesignaleerd dat  door de demografische veranderingen het aantal gebruikers van zwembaden in Limburg tot 2028 afnemen met 21.000 personen (-21%). Veel gemeenten moeten maatregelen nemen om de dekkingsgraad te verhogen; door de regionale samenwerking vindt idealiter een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit plaats.

Lars Kockelkoren heeft namens de Statenfractie van de Partij van de Arbeid gevraagd of de subsidies aan het zwembad in Echt-Susteren passen binnen de visie zoals deze in het document “Sport & Ruimte” zijn vermeld. Hij vraagt of het College van GS bereid is om binnen redelijke termijn een visiedocument op te stellen met betrekking tot de regionale spreiding van zwembaden en dit aan de Statencommissie CWL voor te leggen? Tenslotte vraagt hij of het College bereid is intussen de subsidieaanvragen voor zwembaden “on-hold” te zetten.

voor de vragen klik hier