Door op 1 februari 2015

Update PvdA op de bres voor verenigingen

Via Lars bereikte ons het nieuws met de antwoorden van de Provincie.

Beantwoording vragen

 

De fractie van de PvdA in Provinciale Staten heeft schriftelijke vragen gesteld over het verdwijnen, per 1 januari 2016, van de kortingsregeling op energiebelasting voor verenigingen.

Hierdoor dreigt een strop voor nagenoeg alle sportverenigingen in Limburg.

De bestaande duurzaamheidsregelingen zijn niet toegankelijker gemaakt en door de maatregelen van Den Haag stijgt de noodzaak om sportverenigingen te ondersteunen. Namens de fractie vraagt Lars Kockelkoren aan het college van Gedeputeerde Staten inzage in het aantal verenigingen die dit treft en of zij bereid is om op korte termijn een plan van aanpak op te stellen zodat de duurzaamheidsregelingen op eenvoudige wijze toegankelijk worden.

Het Huis voor de Sport Limburg heeft expertise en kennis in huis om ondersteuning bij regelingen, trainingen van bestuursleden, accommodatiebeheer en het ontwikkelen van een toekomstvisie aan de sportverenigingen te bieden. Echter hebben ook zij de afgelopen jaren een forse korting op subsidies te verduren gekregen. Indien het Huis voor de Sport het begeleidingstraject gaat doen zal dit extra kosten met zich mee brengen. De Statenfractie vraagt of het college bereid is om de ontstane meerkosten, voor deze begeleiding, bij het Huis voor de Sport te financieren.

De sportverenigingen in Limburg hebben al zoveel te verduren. Teruglopende ledenaantallen als gevolg van de krimp, teruglopende sponsor- en subsidie-inkomsten, vrijwilligers zijn moeilijker te vinden of hebben minder tijd te besteden aan de vereniging en gemeenten korten op subsidies. De PvdA wil samen met Provincie en het Huis voor de Sport voorkomen dat veel verenigingen, vooral in de kleine kernen, nu de doodsteek krijgen.

art38vragen PvdA – Verdwijnen korting energiebelasting voor verenigingen