Door op 7 februari 2014

Voorkeursalternatief N280-West, wegvak Baexem

In de PS-vergadering van vandaag is het Statenvoorstel Voorkeursalternatief N280-West, wegvak Baexem aan de orde geweest. Na een aantal insprekers en een lange discussie hebben Provinciale Staten ingestemd met ‘Variant 3c’. Lia Roefs heeft zich namens onze partij hiervoor sterk gemaakt. Onderstaand haar volledige uitgesproken tekst: 

Voorzitter,

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de PvdA kiest, voor zover dat niet allang bekend was, voor variant 3c.

En om dat toe te lichten ga ik even terug in de historie.

We gaan de hele N280 van Roermond naar Weert aanpakken, omdat er een betere doorstroming moet plaatsvinden. We hebben als Staten uitgesproken dat we dat volgens de variant 2+ doen. Dat wil zeggen, sober, géén 2×2, doorgaand verkeer via A2 en A73.

Bij Baexem is doorstroming aanpakken iets ingewikkelder, omdat daar de knelpunten veroorzaakt worden door de doorstroming van de rotonde N280-Dorpsstraat, de oversteekbaarheid van de rotonde en de N280 bij het tankstation voor fietsers en voetgangers en een zeer beperkte toename van geluidhinder. Waarbij knelpunt 1 de doorstroming rond de rotonde verreweg het belangrijkste is. Voor een oplossing van dit knelpunt moet er waarschijnlijk iets gedaan worden aan het tracé van de N280 en daarom moet er een m.e.r. procedure doorlopen worden.

Voorzitter, ik herhaal nogmaals, er is eigenlijk één knelpunt de doorstroming op de rotonde.

In het kader van de m.e.r.-procedure worden de doelstellingen en de randvoorwaarden vastgesteld. Als lokale doelstelling wordt verbetering van de leefbaarheid van de kern Baexem toegevoegd. We maken gebruik van de aanbevelingen van de commissie Elverding, alle alternatieven op een rij zetten en dan gaan trechteren. Ook de VVD en het CDA zijn hier een groot voorstander van omdat dat procedures bij ruimtelijke en infrastructurele ingrepen kan versnellen en een gang naar de Raad van State kan voorkomen. Er wordt een club in het leven geroepen, die een vertegenwoordiging is van alle belangengroeperingen. Onze gedeputeerde van den Broeck wordt de hemel in geprezen voor zijn democratische manier van aanpak, de manier waarop hij iedereen betrekt bij het thema.

Deze club van belangenbehartigers zal een advies aan de Provinciale Staten geven, net zoals de gemeenteraden van Leudal en Maasgouw dat zullen doen.

In de club van belangenbehartigers is het natuurlijk geven en nemen, tenslotte gaat het om zeer diverse belangen: de inwoners, de landbouw, de natuur, de vervoerders, de vertegenwoordigers van het cultureel erfgoed en het landschap. Men komt uit op variant 3.

Op de manier waarop die keuze tot stand is gekomen valt eigenlijk niets aan te merken, maar de inwoners van Baexem laten vervolgens van zich horen. Dat is ook hun goed recht. Daarom wordt besloten om variant 3 en de variant 5 nog eens extra te bestuderen. Een begeleidingsgroep wordt in het leven geroepen. Daar kon men zich voor melden en er is gepoogd om tot een evenwichtige samenstelling te komen. Ik heb over die samenstelling geen klachten gehoord.

Uit deze begeleidingsgroep ontstonden nog nieuwe varianten namelijk 3c en 5e met de rotonde meer richting het westen verplaatst.

De varianten zijn getoetst aan alle doelstellingen en randvoorwaarden.

Diverse gremia hebben hun keuze bepaald. We hebben een advies van gemeente Leudal voor variant 5, van de club van belangenbehartigers voor 3, van onze gedeputeerden voor 3, van diverse comité’s voor óf 3 óf 5. We hebben juridische adviezen. En heel veel mails.

En nu gaat Provinciale Staten besluiten.

Voorzitter,

Waarom ging ik hier nu zo uitgebreid op in? Er wordt zo hier en daar nog al smalend gedaan over het democratisch gehalte van deze procedure. Ik vind dat ik zo juist duidelijk aangetoond heb, dat er niets mis was met de manier van besluitvorming. Sterker nog, een ieder is in het proces gehoord, en nog sterker, er is nog een stap teruggegaan in het proces toen bleek dat sommigen zich niet gehoord voelden.

Alles afwegende concludeert de PvdA dat aan alle doelstellingen bij beide varianten wordt voldaan. En dat dat bij de randvoorwaarden niet het geval is. Beide varianten voldoen aan de criteria voor de doorstroming, voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de kern Baexem, de verbinding tussen het kasteel en het dorp komt tot stand, de oversteekbaarheid scoort goed en beide oplossingen zijn toekomstvast. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van de inwoners van Baexem. Op 4 punten scoort 5 minder dan 3 en op één punt is dat andersom.

Vooralsnog lijkt variant 5 8 miljoen goedkoper uit te vallen. Maar met een marge bij beide van plus of min 40% is dat toch ook nog redelijk koffiedik kijken.

Uit de brief van prof. Van der Veen hebben we bovendien kunnen lezen, dat het maar de vraag is of een keuze op basis van alléén het kostenaspect hard genoeg zal zijn.

Als aan de wensen van de inwoners van de kern Baexem voldaan is, namelijk verbetering van de leefbaarheid, dan kunnen we een oordeel vellen over het belang van de drie aspecten die bij variant 5 geschaad worden: natuur en landschap, landbouwgrond.

De PvdA wil geen grotere aanslag op de Ecologische Hoofdstructuur dan strikt noodzakelijk is, wij willen geen versnippering, laat staan een lange verhoogde brug door het beekdal. Een gemeente, die toeristisch recreatief wil scoren zou zo’n grote aanslag op haar prachtige buitengebied in onze ogen trouwens niet moeten willen.

Bij variant 5 gaat veel meer landbouwgrond verloren. Je zou toch verwachten dat de VVD, die steeds meer aanhangers onder de boeren krijgt, hier gevoelig voor zou zijn, maar nee. De VVD lapt zelfs de Verklaring van Roermond aan haar laars. Wij hechten wél zeer aan die afspraak met de landbouwsector. De heer van den Akker doet zijn naam geen eer aan. De heer van Asfalt past beter.

Het schijnt dat het CDA ook voor variant 5E zal kiezen, maar dat zullen we straks horen. Maarals dat zo zou zijn. Ik ben werkelijk stom verbaasd dat het CDA haar landbouwbelangen zo verkwanseld. Dat zelfs het CDA de Verklaring van Roermond naast zich neerlegt, is zelfs een gotspe.

Voorzitter,

De variant, die de Staten gaan kiezen moet ook juridisch goed in elkaar zitten. Raad van State-proof. De adviezen, die gevraagd zijn, laten wat ons betreft niets aan duidelijkheid te wensen over.

In variant 5 is de aanslag op de Ecologische Hoofdstructuur veel groter en je kunt toch niet met droge ogen volhouden, dat er geen alternatief voorhanden is. Ook de Raad van State zal teruggaan naar het begin, zoals ik ook terug ga naar het begin van mijn betoog, het gaat om de aanpak van één belangrijk knelpunt in Baexem, de slechte doorstroming van het verkeer in de buurt van de rotonde.

Als oplossing kiezen CDA en VVD voor een variant die wel heel ver weg is gezongen van het oorspronkelijke probleem. Een ruime nieuwe randweg om het dorp heen. Een weg, die totaal niet past in de visie van de PvdA waar het de ruimtelijke ordening betreft.

Wij gaan er van uit dat de gedeputeerde intensief en inlevend in overleg gaat met de betrokken bewoners.