Door op 13 juni 2013

Voorjaarsnota: Statenfractie wil extra accenten op het sociale domein en natuur

De zogenaamde ‘’ Essentgelden” mogen onder strenge voorwaarden ingezet worden voor investeringen in de Limburgse economie. Onder strikte voorwaarden willen we ook investeren als er misschien niet zoveel financieel rendement maar wel veel maatschappelijk rendement te behalen valt. Social return on investment en een duurzaamheidsopgave wordt meegenomen in de voorwaarden van projecten die meegefinancierd worden vanuit de ijzeren reserve.

De voorjaarsnota 2013 is gericht op het versterken en verstevigen van Limburg. De coalitie wil nog sterker inzetten op het weerbaar, steviger maken van de Limburgse Economie en Samenleving. De PvdA is trots op deze ambitie en legt tijdens de voorjaarsnota extra accenten op het sociale domein en natuur.

Als er werk valt te creëren of te behouden staat de PvdA vooraan. Daarom vragen we het College van GS  te onderzoeken of het concept van werk naar werk, zoals het succesvolle “transfercentrum” in Brabant ook in Limburg te gebruiken is. We willen een overzicht van best practices bij gemeenten op het gebied van werk naar werk. Door bezuinigingen dreigen nu in de sector zorg en welzijn banen verloren te gaan. Diezelfde werknemers hebben we straks weer hard nodig vanwege de vergrijzing. We moeten ze niet kwijt raken.

De decentralisatie in het sociale veld leidt ertoe dat gemeenten meer verantwoordelijk worden voor zorgtaken. Dit krijgt veelal vorm in sociale buurt/wijkteams. De PvdA wil dat het college onderzoekt welke rol de provincie in deze transitie kan vervullen en vraagt om uitwerking richting de begroting. We willen deze grote omwenteling in het sociale domein zo goed mogelijk laten verlopen.

De KennisAs ambitie, die van Noord- tot Zuid-Limburg hoogwaardige kennisinstituten met elkaar verbindt en veel werk oplevert, steunen wij volledig. Ook zien we hier een unieke kans. De GGD constateert dat (delen van) Limburg op een aantal gezondheidsaspecten een stuk minder scoort dan het landelijk gemiddelde. De instituten van de KennisAs, die uitblinken in innovatie op het gebied van gezonde leefstijl en voeding, vragen wij als tegenprestatie voor onze ondersteuning, een bijdrage te leveren aan het inhalen van de gezondheidsachterstand van (delen van) Limburg, door hun kennis daadwerkelijk te verspreiden. Studenten zouden voorlichting kunnen geven op scholen over gezonde voeding, meer bewegen etc..

Meer natuur maakt gezonder, bleek onlangs uit een rapport. De PvdA wil het Limburgse Landschap en de natuur een extra impuls geven. Vooral de verbindingen tussen natuurgebieden, nationaal en internationaal, blijken kwetsbaar. De PvdA heeft een aantal concrete projecten  in de Parkstad uitgekozen, in de omgeving van de Merkelbeek, het Vauputsdal en de Reijmersbeek, het Wormdal, de Strijthagerbeek en de Brunssumerheide.

Alle moties zijn samen met onze coalitiepartners ingediend.

Namens de PvdA-fractie

Weike Medendorp (w.medendorp@home.nl)