Door Thijs Deckers op 4 oktober 2015

Vluchtelingen, werk en een sterkere PvdA in Limburg

Gisteren hield de PvdA Limburg zijn gewestvergadering bij Golden Tulip in Weert. Het nieuwe gewestbestuur presenteerde haar nieuwe werkplan op een nieuwe locatie en met een vernieuwende aanpak. Er waren ruim zestig aanwezigen, er werd uitgebreid stilgestaan bij de politieke actualiteit en de FNV Limburg deed er een klemmend beroep op de partij.

Opening en terugblik

Voorzitter Jacques Costongs van de PvdA Limburg gaf een bevlogen aftrap. Hij keek terug op de afgelopen maanden. Er zit veel nieuwe energie in bestuur, met name door een aantal jonge mensen ingebracht (de F*CK jeugdloon posters van Young & United waren dan ook prominent aanwezig), en er gebeurd veel. Dit werd onder andere gepresenteerd in het werkplan van het nieuwe bestuur. “Er is nood aan sociaaldemocratie en we gaan die klus samen klaren” betoogde de voorzitter.

Leden 3-10-2015

Statement over vluchtelingen en volkshuisvesting

Ook stond Costongs stil bij de zorgen in de samenleving over de opvang van vluchtelingen. “Het is onze humanitaire plicht om vluchtelingen op te vangen, maar we moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen en er voor zorgen dat andere mensen in moeilijke omstandigheden hier niet de dupe van worden. Juist als PvdA moeten we kritisch zijn, zowel op het beleid van onze eigen partij als op dat van andere partijen” zo zei hij. Daarbij verweet hij VVD-minister Blok dat die de huursector een verhuurdersheffing heeft opgelegd waardoor woningcorporaties veel huurwoningen verkopen en te weinig nieuwe huizen bouwen. Huizen die juist noodzakelijk zijn nu de wachtlijsten voor mensen met de laagste inkomens groeien. “De tijden zijn veranderd. Niets doen is geen optie.”

jacques 3-10-2015

Met optimisme bouwen en verbinden

De PvdA werd in het nieuwe werkplan gepresenteerd als een monumentaal pand – in 2016 viert de partij zijn 70ste verjaardag – dat hier en daar wat in verval is geraakt. “Een monument heeft onderhoud nodig. Het is nu tijd om te klussen: fundamenten versterken, kozijnen schuren, muren plamuren en ervoor zorgen dat het dak niet meer lekt” zo hielden bestuursleden Seddik Ghoule en Erik Manders de aanwezigen voor. Zowel aan de basis van de partij, als aan nieuwe onderdelen moet gewerkt worden: nieuwe activiteiten, nieuwe overleggen en activisme, scholing, communicatie en een beter clubgevoel. Het moet weer leuk en gezellig zijn. Er zijn genoeg plannen om mee aan de slag te gaan. De aanwezige leden reageerden enthousiast en steunden de uitgangspunten.

Erik en Seddik 3-10-2015

FNV en PvdA horen bij elkaar

Speciale aandacht was er voor vakbondsman Ron van Baden van de FNV Limburg. Het bestuur had hem uitgenodigd om te praten over zijn werk en de verbinding te zoeken naar waar partij en vakbeweging elkaar kunnen versterken. Beiden richten zich tenslotte op werk en werkgelegenheid. “De vakbond is veranderd. We zijn er niet alleen om te staken” zei van Baden. “We leven in een netwerkeconomie en dat vraagt om nieuwe strategieën, maar het blijft soms lastig om bij bedrijven binnen te komen en te praten over banen voor mensen met een functiebeperking – Participatiewet – of over duurzaamheid.” Hij gaf aan dat PvdA-wethouders ook bij bedrijven komen en hij samen met hen wil optrekken. “Samen zijn we sterker. Onze doelen zijn hetzelfde: werk en inkomenszekerheid voor mensen.” Hij kon daarmee rekenen op veel bijval en een luid applaus van de aanwezigen leden.

FNV 3-10-2015

Statement van onze Limburgse PvdA-leider en gedeputeerde

Gedeputeerde Eric Geurts werd gevraagd naar zijn ervaringen als provinciaal bestuurder. Hij gaf aan dat hij het afgelopen halfjaar veel geleerd heeft. Hij komt op veel mooie plekken in de provincie waar hij echt iets voor mensen kan betekenen. Met toerisme in zijn portefeuille verveeld hij zich niet. Er is genoeg te doen. “Toerisme is een banenmoter in Limburg. Ik doe er alles aan om de sector te versterken en de werkgelegenheid erin aan te jagen.” Vanuit zijn portefeuille Binnenstedelijke Ontwikkeling, en zijn persoonlijke betrokkenheid als oud bouwwethouder in Brunssum, is hij kartrekker in een bestuurlijke werkgroep die in Limburg naar oplossingen zoekt voor de groeiende woningnood. Net als voorzitter Costongs benadrukte Geurts dat VVD-minister Stef Blok de verhuurdersheffing moet laten vallen. “Woningcorporaties moeten sociale koopwoningen (terug) kunnen kopen om meer goedkope huurwoningen aan te kunnen bieden. Het blok beton, dat Stef Blok nu in de discussie is, moet barsten” betoogde hij. “Limburg doet zijn best om vluchtelingen op te vangen, maar huisvestiging voor mensen die mogen blijven wordt lastig. Mensen die in Nederland mogen blijven horen net als alle andere Nederlanders een fatsoenlijke woning te krijgen en niet te worden weggestopt op een industrieterrein.”

Eric 3-10-2015

Actualiteiten uit Eerste Kamer en Provinciale Staten

Ons Limburgse Eerste Kamerlid André Postema benadrukte dat het met de Nederlandse economie weer iets beter gaat, maar hij mist in het regeringsbeleid aandacht voor de regio’s in Nederland. Grensmobiliteit of de gevolgen van bevolkingskrimp komen, bijvoorbeeld, nog niet voor in de Miljoenennota. Een positief voorbeeld is volgens Postema de aandacht voor het buurtaalonderwijs. Het idee om kinderen op de basisschool bekend te maken met Duits en Frans is begonnen als idee van toenmalig PvdA-gedeputeerde Odile Wolfs en werd in 2009 provinciaal beleid. “Nu is buurtaalonderwijs als wetsvoorstel in de Eerste Kamer aangenomen en dat is goed nieuws voor de toekomst van Limburgse kinderen” aldus Postema.

1e kamer 3-10-2015

Fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers hield het kort. Hij benadrukte dat de Statenfractie goed op stoom kwam en klaar is om samen te werken waar het kan en te vechten waar het nodig is. Ook stelde bij de twee nieuwe fractiemedewerkers Ankie Debije en Lianne Schuuring voor. Daarnaast riep hij leden en afdelingen op om contact op te nemen met de fractie over onderwerpen die bij hen spelen en waar de provinciale politiek hen bij kan helpen. Zo richt de fractie zijn pijlen nu, bijvoorbeeld, op de intensieve veehouderij en de negatieve gevolgen daarvan.

Jasper 3-10-2015

De conclusie van de gewestvergadering is dat onze partij vol leven zit. Op veel plekken in Limburg zijn we maatschappelijk actief en aanwezig, maar laten we ons nog te weinig zien en van ons horen. Het is de hoogste tijd om nog meer naar buiten te treden. We gaan laten zien wat sociaaldemocratische waarden zijn en wat ze praktisch voor mensen betekenen. De komende maanden zal het gewestbestuur van de PvdA Limburg, samen met iedereen die dat wil, de nieuwe ideeën uit het werkplan uitvoeren en daarmee met optimisme gaan bouwen en verbinden.

Media-berichten naar aanleiding van de vergadering

Thijs Deckers

Thijs Deckers

Woonplaats: Heerlen Lid sinds: 2004

Meer over Thijs Deckers