Door op 12 juni 2013

Uit de Statenvergadering van 17 mei 2013

Motie steun voor voedselbank

Door de economische crisis doen veel meer mensen een beroep op de Limburgse voedselbanken, waarvan sommige nu in de problemen komen. Omdat dit mensen in hoge financiële nood direct treft vindt de PvdA dat hier zo snel mogelijk hulp moet worden geboden.
Momenteel loopt de procedure rond de aanvraag door de Limburgse voedselbanken om als maatschappelijke organisatie in Limburg erkend te worden. Dit zal leiden tot enige financiële en organisatorische armslag. Wij dienden een motie in om snel ondersteuning te verzorgen, en ook om Limburgse bedrijven op te roepen mee te werken aan de voedselbank. Tot onze teleurstelling en verbazing steunde van alle partijen alleen GL de motie. Gelukkig nam het college de motie over en wordt deze uitgevoerd. 

Weike Medendorp, woordvoerder

Vliegveld Maastricht in problemen

Enkele dagen voor de Statenvergadering werd in de media bekend dat vliegveld Maastricht (opnieuw) financiële problemen had. Door de aanhoudende economische crisis is het aantal vrachtvluchten sterk afgenomen, waardoor de inkomsten zijn gedaald. Tegelijkertijd heeft het vliegveld de afgelopen jaren een aantal investeringen gedaan in o.m. een luchtvaartgerelateerd bedrijventerrein met een nieuwe vrachthal. Ook zijn de plannen voor een grootschalige vernieuwing van vliegveld Maastricht (MAA) met een nieuw hotel, een andere (en op uitbreiding) vertrekhal en een nieuw vrachtplatform inmiddels uitgewerkt en bijna klaar voor uitvoering. Tenslotte moeten ook periodiek onderhoudswerkzaamheden aan de startbaan en andere voorzieningen getroffen worden.
Hoewel het aantal passagiers de afgelopen tijd is toegenomen, mede door komst van maatschappij Ryanair, kan dit de teruggelopen inkomsten uit vracht niet compenseren. Aangezien MAA het enige Nederlandse vliegveld is dat het zonder substantiële subsidies van het Rijk moet doen, zorgde dit het afgelopen jaar voor een nieuw exploitatietekort. Aangezien de huidige drie aandeelhouders (vliegveld zelf, DuraVermeer BV en een Britse investeringsmaatschappij) zeggen niet financieel meer in staat te zijn de op de huidige wijze verder te gaan, klopte MAA daarop bij het Rijk en bij de provincie aan met de vraag of men een stukje van de in 2004 bij de privatisering van het vliegveld gekregen ‘bruidschat’ voor onderhoud en infrastructuur mag gebruiken om de lopende tekorten te dekken. Het Rijk zei nee, het provinciebestuur zei ja. De SP eiste nu een spoeddebat omdat men vond dat GS eigenmachtig had gehandeld door niet vooraf de Staten te informeren en bovendien had de SP de indruk dat het provinciebestuur onrechtmatig gehandeld had. Er was immers duidelijk afgesproken waar de ‘bruidschat’ voor gebruikt mag worden en door toch MAA op deze manier te helpen, zou de provincie ook tegen de wil van het Rijk hebben gehandeld.
Na enige tijd begrepen de SP en overige oppositiepartijen dat de bruidschat bestond uit aparte contracten tussen Rijk, provincie en MAA en de provincie alleen over haar deel een besluit had genomen. Er was dus geen conflict met het Rijk. Daarnaast beriepen GS zich op een Statenbesluit van 2004, waardoor een tijdelijke overdracht uit de ‘bruidschat’ wordt toegestaan ook zonder de Staten opnieuw te informeren.
De hele PS had kritiek op deze gang van zaken, maar GS verweerde zich door te stellen dat het hier om zeer bedrijfsgevoelige informatie ging en men wilde voorkomen dat een vroegtijdige bekendmaking zou leiden dat maatschappijen en vrachtvervoerders zouden afhaken. Daardoor zou het vliegveld nóg verder in de problemen komen.

De algehele conclusie is in ieder geval dat het vliegveld op de huidige manier weinig overlevingskans heeft, terwijl voor Limburg het vliegveld wel een grote strategische waarde heeft. Het zorgt voor honderden arbeidsplaatsen, faciliteert wereldevenementen als de TEFAF en zorgt dat grote bedrijvigheid elders in Limburg (m.n. in de logistieke hoek van Venlo-Venray) zich in onze provincie vestigen. Nu moet onderzocht worden hoé MAA toekomstbestendig gemaakt kan worden. GS hebben hiervoor drie maanden de tijd. Dat de provincie een grotere rol zal (moeten) nemen ten aanzien van het vliegveld, lijkt wel duidelijk.

Roy Pennings, woordvoerder

 

Zuidelijke Rekenkamer geeft inzicht in doeltreffendheid subsidieregelingen.

De Zuidelijke Reken Kamer heeft een rapport uitgebracht over de wijze waarop de provincie omgaat met haar wettelijke taak tot het evalueren op doeltreffendheid van subsidies. Uit dit rapport bleek dat er door de provincie niet geëvalueerd werd. De rechtmatigheid van subsidie is echter nooit in het gedrang geweest.
Daarnaast waren er een aantal fracties die in de voorbespreking niet alleen de doeltreffendheid, maar ook de doelmatigheid wilde evalueren (echter de doeltreffendheid te evalueren is zeer arbeidsintensief en in een groot aantal gevallen niet eens mogelijk).
Tijdens de besprekingen in de commissievergaderingen werd duidelijk dat er geen sprake was van onjuiste subsidies. Er is alleen nagelaten subsidieregelingen te evalueren en dit mee te nemen in het subsidiebeleid. Als Partij van de Arbeid hebben wij tijdens de commissievergaderingen aangegeven dat het evalueren van subsidies niet mag leiden tot een onevenredige verzwaring van taken voor zowel het ambtelijk apparaat alsook voor de ontvanger van de subsidies. Evalueren op hoofdlijnen en niet op detailniveau.
Met onze inbreng tijdens de commissievergaderingen het achterhoofd heb ik navolgende betoog gehouden tijdens de Statenvergadering:

Vanzelfsprekend staan wij achter de bevindingen van de zuidelijke rekenkamer. En uiteraard staat de Partij van de Arbeid achter de wettelijke verplichtingen tot het evalueren van subsidies.
Het totaalbedrag dat deze provincie, via subsidies, ten goede aan de samenleving laat komen is gigantisch. Maar liefst 200 miljoen euro per jaar.
Hier mogen deze Staten dan ook trots op zijn. Trots op het feit dat wij als middenbestuur een stevige bijdrage kunnen leveren aan de Limburgse wereld. En dit zonder vervolgens weer de burgers op te zadelen met extra kosten.
Bij zo’n gigantisch bedrag hoort een goed, helder en transparant evaluatiebeleid. Goede verantwoording afleggen over de inzet van deze gelden. Er is dan ook niet zomaar er aan voorbij te gaan dat dit jaren niet is gebeurd. Niet alleen GS, maar ook PS moeten nu die handschoen oppakken en zorgen dat wij als de wiedeweerga aan de slag gaan. Terugkijken naar de geschiedenis heeft alleen zin als er lessen uit getrokken worden voor de toekomst.
Wij waren content met het nakomen van de toezeggingen van GS, hoewel deze natuurlijk veel te laat aangeleverd werden (20 pagina’s minder dan 20 uur voor aanvang van de vergadering)
En in dat licht kunnen wij niet anders dan voorliggend voorstel te ondersteunen.
Maar ook daarom willen wij nu een blik vooruit werpen. Wij zijn blij dat er inmiddels al een sonderende bespreking van het “plan van aanpak evalueren op doeltreffendheid” is geweest in de commissie CWL. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat de Gedeputeerde na vaststelling van deze nota hard aan de slag gaat. Zodat wij in 2014 een eerste evaluatie kunnen verwachten.
Een doeltreffende evaluatie!

Lars Kockelkoren, woordvoerder

 

Meer informatie is te vinden op deze website onder ‘Uit de staten’.

De besluitenlijst van de Provinciale Statenvergadering van 17 mei vindt u hier.