Door op 21 juni 2013

Terugdringen werkloze 40 Plussers

Het is van groot belang het aantal Limburgse werklozen van 40+ terug te dringen.
Ik ben daarom blij dat vandaag in de Provinciale Statenvergadering mijn initiatiefvoorstel “EEN STAPJE TERUG OM TWEE VOORUIT TE ZETTEN: Werk van alfa naar bèta” met ruime meerderheid is aangenomen.
Een toelichting en het volledige voorstel vindt u hier.Dit voorstel maakt deel uit van drie uitgewerkte ideeën die alle gericht zijn om Limburgse werklozen meer kans te geven op een baan in Limburg.

Het Initiatiefvoorstel moet ertoe leiden dat Limburgse werklozen van 40+ met een alfa-opleiding of alfa-werkervaring omgeschoold kunnen worden tot ‘bètapersonen’ met diploma op MBO-niveau. Het omscholingstraject moet plaatsvinden op Chemelot in nauwe samenwerking met een groot aantal bedrijven op het Chemelot industriegebied.
Lia Roefs heeft als woordvoerder van de gelegenheid gebruik gemaakt om het mooie van het voorstel “een stapje achteruit om twee stappen vooruit te zetten: werk van alfa naar beta” nog extra te benadrukken. Het is een concreet voorstel, ontstaan uit een Denktank Arbeidsmarkt van de PvdA, die ook werkzaam zijn in het veld, waaronder ook vakbondsvertegenwoordigers.
Het is ook “voor wat hoort wat”: Je kunt pas aanspraak maken op geld, als er ook een baangarantie tegenover staat. Het gaat om banen, om werk. Dus een plan dat past bij de Partij van de Arbeid. We schrijven onze naam niet voor niks met een hoofdletter A.

Roy Pennings (roy@pennings.biz