Door op 14 juni 2013

PvdA Limburg maakt voorjaarsnota socialer en groener!

Deze voorjaarsnota toont aan dat het provinciebestuur met lef en kracht aan de slag wil voor de Limburgers. Daar waar de economische crisis gaten slaat in de samenleving, zijn wij in staat én bereid om te investeren. Ook als er niet zoveel financieel rendement maar wel veel maatschappelijk rendement te behalen valt. De PvdA geeft de plannen extra kleur: roder, dus socialer en groener, dus duurzamer!

Alle door de PvdA opgestelde moties – mede ondertekend door de fracties van onze coalitiepartijen – zijn vandaag met een ruime meerderheid aangenomen

Lees hieronder de tekst van de bijdrage van fractievoorzitter Weike Medendorp:

Voorzitter, geachte collega’s, geachte collegeleden

We kunnen het ons niet permitteren om stil te zitten.
De economische crisis trekt diepe sporen, ook in Limburg: faillissementen, werkloosheid, leegstand. In 2008 dachten veel mensen nog dat de crisis kort maar hevig zou zijn. Inmiddels is het 2013 en zien mensen die in de jaren ’80 moeizame op de arbeidsmarkt kwamen hun kinderen dezelfde worsteling maken. De hypotheek crisis werd een financiële crisis, de financiële crisis werd een economische crisis.

Deze voorjaarsnota toont aan dat het provinciebestuur met lef en kracht aan de slag wil voor de Limburgers. Daar waar de economische crisis gaten slaat in de samenleving, zijn wij in staat én bereid om te investeren. Aan de slag tegen werkloosheid ‘’dat getuigt van visie en lef’’, stond in een recent artikel van De Limburger.

Dat vraagt van ons als politici om verder te kijken dan de afdeling veilig, de afdeling we-weten-waar-we-aan toe zijn, de afdeling laten-we-het-met-de-rente maar doen. De zogenaamde Essentgelden kunnen we immers ook veilig laten staan en werken met de rente opbrengsten. De deur openzetten kan ook leiden tot een situatie waar wij als Provincie een soort van Sitting Duck worden, met onze geldbuidel onder de arm, kwetsbaar, een geldmachientje. Maar we kunnen het ons niet permitteren om stil te zitten. We hebben de mogelijkheid om in een samenleving die op plekken tot stilstand dreigt te vallen een vliegwiel te maken. Een unieke positie.

En laten we wel zijn, we hebben die ervaring al. Ik hoef alleen maar te wijzen op de motie bouw, waarvan wij regelmatig terughoren van gemeenten hoe blij ze zijn met deze impuls. Kijk naar onze inzet bij Nedcar. Let wel, voorlopig hebben we voldoende financiële reserves en kunnen we extra investeren zonder aan die ijzeren reserve te komen. Toch moeten we deze discussie nu voeren, de kaders en de visie vorm geven. We moeten ons klaarmaken voor de sprong. Dat vraagt van ons ook visie en keuzes.

Werk en weerbaarheid, dat is wat wij als fractie willen dat onze Provinciale investeringen opbrengen. De PvdA fractie heeft van meet af aan in deze discussie gesteld dat Versterken van de economie ook is: versterken van sociale samenhang en investeren in natuur, cultuur, landschap. Geen eenzijdigheid maar samenhang. In het amendement dat samen met de coalitiepartijen wordt ingediend maken we daarom een balans tussen economische investeringen en investeringen met maatschappelijk rendement. Ook zetten we scherpe kaders neer voor goed financieel beheer en voor de rol van de Staten in deze.

Balans maken we ook door als het ware terùg te vragen. Laten we dat het ‘voor-wat- hoort -wat’ principe noemen. Wij investeren geld, van de ontvangers vragen wij dat ze investeren in social return en in duurzaamheid. In het amendement is dit als voorwaarde opgenomen; wij vinden dat alleen als er gemotiveerde redenen zijn hiervan afgeweken kan worden. Zo werken we óók aan een andere economie.

Het voor-wat-hoor-wat-principe. We vragen dit ook bij de KennisAs. De ambitie en visie van de KennisAs juichen we toe. Wel denken we dat het delen van de visie samen kan gaan met een stapsgewijze investering vanuit de Provincie, en we vragen van het college, of het deze mening met ons deelt en wil vormgeven in de verdere ontwikkeling.

De KennisAs wordt een bepalende economische factor maar wij zien voor ons dat deze instellingen ook een geweldige impuls aan de weerbaarheid van onze burgers kan bieden. Keer op keer constateert de  GGD een  mindere score van (delen van) Limburg op een aantal gezondheidsaspecten ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We hebben dit op de politieke agenda gezet met onze Gezondheidsagenda. De instituten van de KennisAs, die excellent zijn in innovatie op het gebied van gezonde leefstijl en voeding, willen wij ook vragen bijdrage te leveren aan het bestrijden en inlopen van die gezondheidsachterstand. Om in te zetten op preventie. Bijvoorbeeld in de vorm van het daadwerkelijk verspreiden van hun kennis door studenten voorlichting te laten geven op scholen over gezonde voeding, meer bewegen. Het voor-wat-hoort wat principe, of misschien wel: win-win principe (motie Kennisas)

Kansen liggen er ook bij natuur. Eerder heeft ons fractielid mevrouw Roefs een plan over het versterken van natuur in Echt aan de betrokken gedeputeerde aangeboden. We zien voor ons dat grensoverschrijdende natuur, verbindingen maken, een krachtig doel kan worden van ons natuurbeleid en ook veel economische potentie, bv in toerisme, heeft.  We dienen daarom vandaag hierover een motie in (motie Natuurwaarden verbinden) en zullen de komende tijd met meer plannen hierover komen.

We staan aan de vooravond van een grote stelselherziening in het sociale domein. Gemeenten zijn nu aan het organiseren, vooruitlopend op de wetten. Wat we weten uit de vele contacten met gemeentebesturen is dat de impact van de decentralisatie groot is. We zien het zelf bij de Jeugdzorg. Wat wij bemoedigend vinden is dat de decentralisaties worden gezien als een uitdaging om vernieuwend te zijn. Waarbij de individuele mens en zijn problematiek centraal staat, en niet de bureaucratie. Ontschotting. Sociale wijk- en buurtteams gaan vaak een belangrijke rol vervullen.  Voor deze kwaliteitsslag in de decentralisatie komen geen extra budgetten mee van het Rijk.

Het niet doelmatig doorvoeren van deze kwaliteitsslag kan leiden tot een directe verschraling van het voorzieningenpakket en daarmee direct raken aan de kwaliteit van leven. We dienen een motie in die oproept om te onderzoeken waar de Provincie gericht gemeenten en initiatieven van onderop in deze stelselherziening kan ondersteunen. (Wij denken dan bijvoorbeeld aan steun bij de ‘kanteling’ richting gemeentelijke wijkzorgteams, maar ook aan steun voor scholing en training van gemeentelijke WMO-consulenten, aan steun voor projecten die als goed voorbeeld kunnen dienen voor anderen). Centraal staat dat wij als provincie niet zelf iets moeten gaan verzinnen; we moeten aansluiten bij de behoeften en vragen vanuit de gemeenten. (motie structuurversterking). De kanteling brengt ook veel onrust mee, en grote zorgen over huisvesting van onze ouderen. We vragen  aan het college om de situatie in Limburg in kaart te brengen.

Een overgang van werk-naar-werk is duurzaam en positief voor zowel werkgever als werknemer. Er zijn beroepsgroepen waar nu op korte termijn veel kennis en kunde verloren gaat vanwege bezuinigingen en werkloosheid.  Er zijn verschillende best-practices in van werk naar werk, met als opvallende Brabant. In plaats van teleurgesteld thuis zitten, onder de arm genomen worden en actief begeleid worden naar een nieuwe baan –dat is toch ook een boodschap van hoop.  Wij vinden dat dit een plaats moet krijgen in ons arbeidsmarktbeleid roepen het College op om een onderzoek in te stellen naar de inpasbaarheid van een concept van werk naar werk in Limburg en ons op korte termijn een schatting van de haalbaarheid te verstrekken. (motie van werk naar werk)

Er zijn provinciale programma’s die niet voldoende op stoom zijn, gisteren hebben we deze afdoende besproken en er zijn toezeggingen gedaan. Zorgen maken we ons ook over de veiligheidsagenda. Over vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor hebben we vragen gesteld; de antwoorden kunnen leiden tot nieuw beleid.

We willen graag van u weten wanneer we deze antwoorden kunnen verwachten. Ook de veiligheid van Tihange baart ons zorgen.

Vanuit de PvdA fractie zetten we regelmatig een intensieve lobby in naar het Rijk. Als krimpregio mogen en moeten we voorstaan op onze positie, zonder ons klein te maken. We doen dit langs de partijlijn maar zien meer en sterkere mogelijkheden om vanuit de provincie, als gezamenlijke partijen op te trekken. We willen graag door u aan het werk worden gezet. Recentelijk is het een paar keer voorgekomen, dat vertrouwelijke informatie, gedeeld met de staten, naar de pers is doorgegeven. Alhoewel de pers er misschien blij mee is, wij zijn dat niet. Graag hoor ik van u hoe u hier in gaat opereren.

In het tweede amendement, dat we als coalitie samen indienen, geven we aan dat we weliswaar gelden reserveren maar telkens op inhoud willen praten over de projecten.

De koers is uitgezet. De voorjaarsnota geeft, aangescherpt met een aantal moties, een krachtig signaal af richting Limburgse samenleving. De provincie zet haar middelen, bestuurskracht en netwerkpositie in om sterker en ook ánders uit deze crisis te komen. Dat doen we door te investeren in de werkgelegenheid, in de weerbaarheid van onze samenleving, in een vernieuwende aanpak in het sociaal domein, in de ruim voorhanden kennis en innovatie, door te investeren in de inspanningen die gemeenten leveren, in de verbanden die er echt toe doen. Met deze kaderstelling zien wij de begroting 2014 met vertrouwen tegemoet.

motie Kennisas

Motie Natuurwaarden verbinden

PS VJN motie structuurversterking

Motie van werk naar werk

Amendement flexibilisering obligatieportefeuille