Door op 3 mei 2014

PvdA bij extra Statenvergadering: “Goed en betaalbaar OV in héél Limburg!”

Op vrijdag 25 april vond er een extra vergadering plaats van Provinciale Staten. De Statenleden hadden deze vergadering afgedwongen om nog een laatste inbreng te kunnen geven aan het ‘Programma van Eisen’ voor de aanbesteding van het Limburgse openbaar vervoer. Dit programma wordt op 15 mei 2014 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Sinds de eerste versie (25 februari) van het Programma van Eisen is er wel veel overleg geweest tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde van den Broeck (CDA). Omdat echter niet alle “toezeggingen” in de nieuwe versie zijn verwerkt, hebben coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en 50 Plus een motie ingediend die medeondertekend werd door GroenLinks en D66. De motie gaf nogmaals kort aan voor welk onderdeel van de aanbesteding extra punten (om kans te maken op de gunning) moeten worden toebedeeld.

Volwaardig OV in héél Limburg
Wat de PvdA betreft komt er één vervoerder voor al het reguliere OV. Wat de PvdA betreft moet de toekomstige OV-vervoerder ook een goed aanbod doen voor buslijnen in de dunbevolkte gebieden. Deze ‘dunne lijnen’ zijn er in het belang van de reiziger en de werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid voor deze lijnen moet niet over de schutting worden gegooid van de gemeenten. De wensbussen, bemand door vrijwilligers, bieden onvoldoende alternatief. Bovendien verdwijnen hiermee banen voor gekwalificeerde chauffeurs. Dat moet niet.

Een vervoerder die duurzaam en grensoverschrijdend werkt
Wat de PvdA betreft komt er dus één vervoerder voor al het reguliere OV. Deze vervoerder moet meer punten krijgen als hij een goed omschakelingsplan naar duurzaam materieel aanlevert. Wat de PvdA betreft hoeft de vervoerder namelijk niet met 100% nieuw materieel te starten als blijkt dat hij nog voldoende goed materieel beschikbaar heeft. Extra punten zijn er wat ons betreft te verdienen als het grensoverschrijdend openbaar vervoer naar Duitsland en België goed wordt ingevuld. Ook moet er sprake zijn van een gelijk speelveld op alle terreinen tussen de mogelijke vervoerders en er moet ook duidelijkheid zijn of de NS mag meedoen in de Limburgse OV-concessie.

Voortdurend aandacht houden voor dienstverlening en doelgroepen
Wat de PvdA betreft moet er gedurende de looptijd van de concessie continue aandacht zijn voor mogelijke problemen bij het reizen voor ouderen, kinderen, gehandicapten en jongeren. Wij hebben daarmee nog eens extra aangegeven waar onze prioriteiten liggen. Eerder al zijn er goede afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen, de toegankelijkheid, de informatievoorziening, etc.

PvdA bedankt iedereen voor zijn of haar hulp en inzet
Gedeputeerde van den Broeck heeft vrijdag toegezegd dat, vóórdat het Programma van Eisen en het bestek met het Limburgnet worden vastgesteld, al de particulieren, organisaties en gemeenten bericht krijgen over wat er met hun ingediende zienswijze wordt gedaan.

De PvdA-Statenfractie, en onze woordvoerder Statenlid Lia Roefs in het bijzonder, wil iedereen bedanken die input heeft geleverd en met ons mee heeft gedacht over onze inbreng op dit dossier.

Het betoog kunt u hier terug lezen

SPREEKTEKST Aanbesteding OV Programma van Eisen 25042014

Motie inzake Programma van Eisen OV-concessie Limburg

Motie OV PvE 250414 (1)