13 mei 2016

OVERWINNING VOOR GROEN LIMBURG

Hobbyjacht aan banden en meer biologische landbouw

Voor groen Limburg gaat 13 mei 2016 de geschiedenis in als de dag waarop de hobbyjacht in Limburg aan banden is gelegd. Niet alleen werd burgerinitiatief Stop de hobbyjacht met een nipte meerderheid door Provinciale Staten geloodst. Per motie werd ook afgedwongen dat Limburg een nog uit te kiezen natuurgebied voor de komende 15 jaar jachtvrij gaat verklaren. Bovendien is tijdens de Statenvergadering besloten dat de biologische landbouw wordt benoemt tot speerpunt wat moet leiden tot meer biologische landbouw en duurzame concepten.

Verheugd met meerderheid van stemmen voor burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht
Het burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht werd vandaag besproken in de Provinciale Statenvergadering. Het initiatiefvoorstel en de motie werden met een nipte meerderheid van stemmen aangenomen. Hierdoor is het niet langer aan de jager om te bepalen wat een redelijke wildstand is en hoeveel dieren er afgeschoten mogen worden. De verordening faunabeheer gaat bepalen wat een redelijke wildstand is, waarbij bejaagbare en niet-bejaagbare soorten een gelijkwaardige bescherming genieten.

Verder werd per motie vreemd aan de orde van de dag ook afgedwongen dat in Limburg een natuurgebied wordt aangewezen dat in principe, voor minimaal 15 jaar, jachtvrij wordt verklaard. De onder toeziend oog van de faunabeheereenheid Limburg kan hier gezocht worden naar alternatieve methoden van populatie- en natuurbeheer.

Biologische landbouw is de toekomst voor Limburg
Wij zijn blij dat een grote meerderheid van de Provinciale Staten inziet dat er groeipotentie bestaat voor de biologische landbouw en duurzame concepten. Dit werd duidelijk toen de motie die werd ingediend bij de behandeling van het Statenvoorstel Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw loont 2 op een ruime meerderheid kon rekenen. Wij zijn overtuigd dat de positie van boeren in de biologische sector moet worden versterkt om de landbouw verder te kunnen verduurzamen en de kansen maximaal moeten worden benut.

Met de motie is bereikt dat de biologische landbouw tot speerpunt is benoemd om samen met stakeholders te kunnen kijken hoe het arsenaal van biologische landbouw vergroot kan worden. Onderzocht gaat worden op welke wijze de Greenportcampus zich kan inzetten voor kennisontwikkeling en innovatie van duurzame concepten. Daarnaast gaat het College van Gedeputeerde Staten komen met een concreet voorstel hoe gewerkt kan worden aan de nadelige concurrentiepositie van de betreffende sector.

Bijgevoegd:
– Motie Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=limburg&id=28416
– Het Burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=limburg&id=26902
– Motie Continuïteit van Faunabeheer in Limburg: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=limburg&id=28418
– Motie Stimulering biologische landbouw en duurzame marktconcepten:https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=limburg&id=28420