Door op 10 juni 2013

Onderwijs- en arbeidsmarkt

Het is belangrijk de mismatch op de arbeidsmarkt in Limburg te verbeteren.

Daarom heb ik plannen geformuleerd in de Notitie ‘Provinciaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid 2012-2015’, als nadere uitwerking van het programma Economie en Werkgelegenheid van het coalitieakkoord 2012-2015.

Inleiding/aanleiding incl. beoogd resultaat

Uit de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg (RAIL) blijkt dat er sprake is van een mismatch op de arbeidsmarkt in Limburg. Deze is zowel kwantitatief vanwege de grote vervangingsvraag in de komende Jaren (32.000 arbeidskrachten) als kwalitatief (opleidingsniveau en competenties sluiten onvoldoende aan op de vraag). Vanuit economisch perspectief is de mismatch tussen aanbod en vraag negatief: bedrijven vinden moeilijker geschikt personeel. Dit vertraagt de ontwikkeling en investeringen en zet daarmee een rem op groei. De economische ambities rondom de topsectoren komen hierdoor in het gedrang. Ook vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt is de mismatch ongewenst: mensen vinden moeilijker passend werk. Een lagere participatie en uitval zijn mogelijke gevolgen, hetgeen op haar beurt weer een negatieve vestigingsfactor is voor het bedrijfsleven.

De programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt uit het programma Economie & Werkgelegenheid uit het coalitieakkoord 2012-2015 “Limburg, haal ’t beste uit jezelf!” wil een passend antwoord bieden op deze ontwikkelingen.

Het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid is ondersteunend aan de economische ambities, m.n. rondom de ontwikkeling van een aantal topsectoren. De vraagsturing vanuit het bedrijfsleven vormt de rode draad van het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.

Op basis van deze positionering is gekozen voor de volgende programmalijnen:

Verbeteren vraag en aanbod topsectoren

 • Gerichte acties om te zorgen voor voldoende arbeidspotentieel voor de topsectoren via Human Capital Agenda’s (HCA’s) en Techniekplan
 • Aandacht voor de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven
 • Afstemming Hoger Onderwijs op de economische ambities topsectoren
 • Knelpuntenagenda Onderwijs

Vergroten van de participatie/scholinq/vakmanschap

 • Vernieuwde aanpak 50+
 • Scholing werkenden en werkzoekenden
 • Social Return on Investment (SROI)

Leren en werken zonder grenzen

 • Grensinfopunten / expatdesks
 • Buurtaalonderwijs
 • Grensoverschrijdende opleidingen.

De Provincie heeft geen wettelijke taken op het gebied van afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en op inrichting van de onderwijsinfrastructuur. Des te meer reden om binnen de beperkte ruimte scherpe keuzes te maken en juist op die zaken in te zetten waar zij een verschil kan maken. Aan deze keuzes liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

 • Aansluiten bij het provinciale economische beleid dat vooral gericht is op de structuurversterking door middel van het topsectoren beleid, waarbij het accent ligt op de vraagzijde van de arbeidsmarkt
 • Verbetering van beroepskwalificaties gebaseerd op de eisen van de vraagzijde met als doel het vergroten van de duurzame participatie
 • Een grote mate van beïnvloedbaarheid van het proces
 • Concrete en herkenbare bijdrage
 • Onderscheid tussen effecten op de korte en middellange termijn
 • Inzet financiën bij voorkeur als hefboom, eventueel als sluitstuk
 • Activiteiten moeten overdraagbaar zijn naar andere sectoren of regio’s in de provincie.

 

De volledige notitie  en de aanpassingen op de notitie vindt u hier onder 8.2