Door op 27 mei 2013

Initiatiefvoorstel vermindering aantal werkloze 40+ers in Limburg

Om het aantal werkloze 40+ers in Limburg terug te dringen heb ik deze week namens onze partij een Initiatiefvoorstel ingediend.

In het persbericht wordt het plan getiteld  “EEN STAPJE TERUG OM TWEE VOORUIT TE ZETTEN: Werk van alfa naar bèta” toegelicht.

Vooraf: Dit voorstel maakt deel uit van drie uitgewerkte ideeën die alle gericht zijn om Limburgse werklozen meer kans te geven op een baan in Limburg. De uitwerking van elk idee gebeurt door een open denktank binnen de Limburgse PvdA, onder leiding van Roy Pennings.

 initiatiefvoorstel Pennings

Doel en inhoud van het ‘een stapje terug…’-plan:

Het Initiatiefvoorstel moet ertoe leiden dat Limburgse werklozen van 40+ met een alfa-opleiding of alfa-werkervaring omgeschoold kunnen worden tot ‘bètapersonen’ met diploma op MBO-niveau. Het omscholingstraject moet plaatsvinden op Chemelot in nauwe samenwerking met een groot aantal bedrijven op het Chemelot industriegebied.

Het voorstel pakt 2 problemen concreet aan:

1. Nieuwe baankansen voor werklozen en praktische werkervaring.

2. Invulling van de steeds groter wordende vervangingsvraag (als gevolg van ouder wordend personeel, uitstroom, beperkte opvulling door afstudeerders) naar technisch personeel bij Limburgse bedrijven.

Uitgangspunt is dat er genoeg mensen zijn die wel affiniteit met techniek hebben (gehad), maar in hun schooltijd destijds kozen voor een alfa-vervolgtraject. Het omscholingsplan duurt in totaal 2 jaar en bestaat uit 6 maanden theorie met een eindtoets. Daarna gaan deze mensen in een leerwerktraject bij bedrijven op Chemelot, waarbij ze onder begeleiding van medewerkers van de Chemelotbedrijven werken in het bedrijf zelf. Het lesprogramma gedurende deze tijd wordt met hulp van de bedrijven (zij leveren de ‘docenten’) ingevuld, zodat de omscholing naadloos aansluit bij de behoefte die bij het bedrijf bestaat. Doelstelling – en dit moet wel nog met de bedrijven definitief worden afgesproken – is dat de ‘omscholers’ voornamelijk ingezet worden op plaatsen waar die vervangingsvraag binnen 2-3 jaar acuut wordt, zodat de omscholers dan de vrijgekomen plekken kunnen overnemen.

Het voorstel heet ‘Een stapje terug…’ omdat opgeleiden eerst 6 maanden terug gaan naar het opleidingscentrum CHILL op het Chemelot terrein, waar ze bijgespijkerd worden in de exacte vakken. In eerste instantie wordt gekeken naar een lesniveau waarbij alfa-HBOers de eindtoets halen op MBO-niveau (daarboven is natuurlijk ook mogelijk) en alfa-MBOers getoetst worden op beta-MBO2-niveau (starter in de techniek) of LBO-niveau. Het is dus eerst een stapje terug, maar het programma biedt nadrukkelijk nieuwe groeikansen voor deze mensen en het zorgt er uiteindelijk voor dat zij ook in de toekomst in Limburg kunnen wonen, werken, leven en een werkbijdrage leveren aan onze Limburgse maatschappij. Natuurlijk kunnen ook werklozen met een beta-achtergrond en een grote afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan het programma. De UWV’s en de gemeenten zullen worden gevraagd om het programma bij de groep werklozen bekend te maken.

De detailuitwerking van het programma, dat in ieder geval tot 2020 moet gaan lopen, moet binnen drie maanden gedaan worden door Gedeputeerde Staten.

Oorsprong van het plan
De proces- en maakindustrie in Limburg (en daarbuiten) vraagt nadrukkelijk om meer technisch personeel. Zij kijkt daarvoor vooral naar schoolverlaters. De bestaande opleidingen zijn gericht op studenten en daarnaast ook op omscholing van ouderen die al een bètaopleiding en bètabaan hebben gehad. De vraag naar gemotiveerd technisch personeel lijkt echter beduidend groter dan het aanbod.
Limburg heeft te maken met krimp en vergrijzing. Deze twee tendensen versterken het risico voor de provincie dat de maakindustrie in Limburg in toekomst nog verder afkalft. Het is daarom zaak om via passende (bij-)scholing zoveel mogelijk werkloze werkwillige mensen die affiniteit hebben met techniek, naar een baan te begeleiden. De afstand tot zo’n baan is het grootst bij werklozen die een alfastudie/alfabaan hebben gedaan. Ook als zij affiniteit met techniek hebben, bestaat er zowel vanuit het onderwijs als ook vanuit het bedrijfsleven en de instanties geen mechanisme waarmee zij omgeschoold kunnen worden tot technisch medewerker.

Kernargumenten
Met dit voorstel wordt inhoud gegeven aan het langetermijnbeleid voor de topsectoren in Limburg, evenals aan structureel arbeidsmarktbeleid. Doel van dit beleid is het behoud van werkgelegenheid binnen Limburg en het verminderen van de werkloosheid binnen onze provincie. Dit voorstel biedt een concreet toekomstperspectief voor mensen die dreigen definitief buiten de boot te vallen vanwege een ‘verkeerde’ (in de zin van: niet meer passend bij de huidige vraag) vooropleiding.

Verwachte resultaten van dit plan
Het beoogd resultaat van dit Initiatiefvoorstel is om de concrete vervangingsvraag vanuit de bedrijven op Chemelot in te vullen via werklozen met een alfagerichte opleiding of werkervaring en deze via gerichte scholingsprogramma’s te laten instromen op de beschikbaar komende bètabanen.
Een succesvolle instroom op Chemelot moet dienen als grondslag voor soortgelijke initiatieven binnen andere sectoren, te weten: de automotive-cluster rondom Nedcar, de agrifood- en logistiekclusters in Venlo en de cluster health-sciences in Maastricht.