Door Tirza Houben op 11 december 2015

Het Spreekdebuut van Tirza Houben over het Provinciaal Waterplan

Op de agenda van de Statenvergadering vandaag stond onder andere het Waterplan van de Provincie. Statenlid Tirza Houben voerde hierover voor de PvdA het woord, een mooie maidenspeech in de Staten. Hieronder een verkorte versie van haar bijdrage:

Met een meanderende Maas dwars door Limburg heen, is water de levensader voor onze leefomgeving, maar te veel, te weinig of te vuil water kan in diezelfde leefomgeving leiden tot overlast en onveiligheid. Goed waterbeheer vraagt om een intensieve samenwerking tussen de Provincie Limburg en haar partners in zowel binnen- als buitenland, want waterproblemen in Limburg vinden mede hun oorsprong in onze buurlanden. De belangrijkste daarvan zijn overstromingen, waterverontreiniging en het gebrekkig ecologisch functioneren van beken en rivieren. Ook belanghebbenden zoals de landbouw, natuurbeheerders en industrie worden intensief betrokken bij een goed waterbeheer.

Door klimaatverandering, verstedelijking en toename van het ruimtegebruik zal de druk op onze watersystemen in de toekomst alleen maar toenemen. Onze aarde heeft altijd al warmere en koudere periodes gekend, maar voor het eerst in de geschiedenis blijkt de mens zelf een grote invloed uit te oefenen op ons klimaat. De uitstoot die wij nu al hebben veroorzaakt zal nog eeuwen doorwerken met grote gevolgen voor de zeespiegel, de landbouw en watervoorzieningen. De ingezette klimaatverandering zal tot meer extreme neerslagpatronen leiden, met als gevolg meer periodes met wateroverlast, maar ook langdurige periodes van watertekorten. Deze extremen zullen vanzelfsprekend ook hun weerslag hebben op onze stedelijke gebieden.

De PvdA zet zich daarom in voor klimaat neutrale steden waar naar onze mening het waterbeheer een vaste plek moet krijgen in de ruimtelijke planvorming. Het valt op dat bij binnenstedelijke herontwikkeling groen nauwelijks wordt genoemd; dit staat in opvallend contrast met de ruime aandacht voor recreatie in het buitengebied. Door een toegespitste Ruimtelijke Ordening en fysieke aanpassingen in de leefomgeving kunnen de negatieve effecten van zware regenval en langdurige droogte worden beperkt. Het is daarom goed te horen dat de Provincie aangeeft koploper te willen worden op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu.

Voor de PvdA staat het als een paal boven water dat de Provincie nu al vergaande maatregelen moet treffen voor het verwezenlijken van een klimaatbestendige en duurzame samenleving. De PvdA vindt het provinciaal waterplan een gedegen plan waarin duidelijk het besef leeft dat de sterk wisselende hoeveelheid aan water van grote invloed is voor de landbouw, de drinkwatervoorziening, de stedelijke leefomgeving, de industrie en de natuur in Limburg. Wel zijn wij van mening dat een provinciaal ambitiedocument ons meer inzicht zal geven hoe wij daadwerkelijk een klimaatbestendige en duurzame samenleving in Limburg kunnen verwezenlijken.

Tirza Houben

Tirza Houben

Woonplaats: Roermond Lid sinds: 2005 Ik ben opgegroeid in een Nederlands-Antilliaans gezin in de multiculturele wijk de Donderberg te Roermond. Hier heb ik van zeer dichtbij moeten aanschouwen wat slechte levensomstandigheden met mensen kunnen doen. Door deze ervaringen en mijn geloof in de sociaaldemocratische beginselen, werd ik in 2005 actief in de PvdA. De politieke

Meer over Tirza Houben