Door op 8 juli 2013

Buitenring Parkstad Limburg

Voor de derde keer in iets minder dan 1 jaar spraken wij in de PS-vergadering van 27 juni over de Buitenring Parkstad Limburg (BPL).

De Raad van State heeft aangegeven nog geen uitspraak te kunnen doen inzake het Provinciaal Inpassingsplan zolang de antwoorden op de prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie  inzake het tracébesluit A2 Den Bosch – Eindhoven op zich laten wachten. Ook dáár gaat het om de compensatie van de stikstofbelasting in Natura2000-gebieden. Als gevolg van het “besluit” van RvS  dreigt de aanleg van BPL enorme vertraging op te lopen.

GS had een drietal keuzes voorgelegd aan PS. Klik hier voor het statenvoorstel.

Na de behandeling in de commissie in 1 termijn door PS en de schriftelijke antwoorden van GS had onze fractie volgende bedenkingen cq vragen bij scenario A:
– wat zijn de financiële gevolgen van het nu al aanleggen van bepaalde gedeelten van BPL, mocht de RvS op termijn met een negatieve uitspraak komen?
– wat houdt de no-regret-aanleg in? Wij willen eerst de plannen zien en accorderen.
– wat zouden de gevolgen voor het onderliggend wegennet zijn bij een uiteindelijke negatieve uitspraak van RvS?- de extra kosten die het opschorten van een uitspraak van RvS met zich meebrengt worden door meevallers en de post onvoorzien afgedekt. Maar het bedrag van € 441,05 miljoen is voor ons de bovengrens. Temeer daar de gemeenten in Parkstad hebben aangegeven dat zijzelf geen cent extra willen neerleggen voor deze ringweg, in de wetenschap dat tussen gemeenten en provincie de afspraak is “samen-trap-op en samen-trap-af”.

Roy Pennings heeft in zijn betoog deze punten helder ingebracht en heeft, middels diverse toezeggingen van gedeputeerde Koppe, ervoor gezorgd dat, indien RvS akkoord is met het verzoek tot gedeeltelijke ontheffing, GS komt met een statenvoorstel waarin al deze zaken worden meegenomen.

Resumé, GS mag het verzoek tot gedeeltelijke ontheffing indienen bij RvS, maar zij dienen vervolgens met een goed en helder voorstel naar Provinciale Staten te komen zodat wij alle mogelijke gevolgen, risico’s en bedreigingen goed kunnen afwegen.

Wordt vervolgd…

Roy Pennings (roy@pennings.biz