Door op 5 maart 2015

Artikel 38 vragen: over de gunning Openbaar Vervoersconcessie 2016-2031

Maastricht, 5 maart 2015

PvdA Statenlid Hans Bosch, stelt vragen over de gunning
Openbaar Vervoersconcessie 2016-2031

In de aanloop naar het gunningsbesluit Openbaar Vervoer Limburg 2016-2031 zijn er regelmatig berichten in de media verschenen over de rol en positie van NS in de lopende procedure. Andere inschrijvers en met name Veolia hebben niet onder stoelen of banken gestoken dat naar hun mening sprake was van een ongelijk speelveld. Bij de bekendmaking van de gunning heeft de provincie gewag gemaakt van het feit dat Veolia dienaangaande een klacht had ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt.
Vandaag maakt De Telegraaf melding van het feit dat de ACM daadwerkelijk tot de conclusie is gekomen dat NS zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik en daarmee de concurrenten in een nadelige positie hebben gebracht.
Hans Bosch, Statenlid voor de Partij van de Arbeid vraagt het College of zij bekend is met een beslissing van ACM op de door Veolia ingediende klacht en of in het bericht in De Telegraaf de feiten correct zijn weergegeven. Eveneens wordt gevraagd of de ACM haar oordeel vóór de gunning naar buiten heeft willen brengen en daarvoor contact met het College heeft opgenomen. Daarnaast vraagt Hans Bosch, hoe het College het handelen van NS beoordeelt met betrekking tot de plaatsing van OV-chippalen in het licht van het gunningsbesluit.

Voor de inhoud van de vragen wordt verwezen naar de bijlage.
art38vragen PvdA – Gunning openbaar vervoersconcessie 2016-2031