6 november 2015

Algemene Beschouwingen in de Provinciale Staten

Vandaag waren de Algemene Beschouwingen in de Provinciale Staten. De Partij van de Arbeid maakt zich van oudsher sterk voor een samenleving waarbij iedereen meedoet en we omzien naar elkaar en wij hebben dit benadrukt in onze bijdrage over de begroting van de provincie voor 2016.
Wij zijn van mening dat werkzoekenden een optimale kans moeten hebben op een baan en dus geen last moeten hebben van verdringing door buitenlandse werknemers. Gelukkig is hier al hard aan gewerkt, bijvoorbeeld door minister Asscher, maar op sectorniveau zien we wel degelijk bedreigingen voor de Limburgse werkzoekenden. De PvdA heeft daarom een motie ingediend die nieuwe mogelijkheden moet creëren om Limburgse werkzoekenden te laten concurreren met uitzendbureaus die alleen werken met buitenlandse werknemers. Deze uitzendbureaus werken met werknemerspools waarin werknemers flexibel kunnen worden ingezet en we willen daarom dat de gedeputeerde, samen met de arbeidsmarktregio´s, vergelijkbare sectorale arbeidsmarktpools gaat faciliteren.

De PvdA Limburg wilt ook graag dat Limburgers gebruik kunnen maken van kansen op de arbeidsmarkt in de Euregio. Hiervoor is het leren van elkaars taal en de kans krijgen om over de grens te studeren of stage te lopen belangrijk. We hebben daarom ook een motie ingediend om een mobiliteitsfonds voor studenten op MBO, HBO en WO niveau te creëren zodat vervoerskosten die studenten moeten maken als ze stage willen lopen in de grensregio’s van Limburg vergoed worden. Hiermee kunnen we stages in het nabije buitenland aantrekkelijk maken en meertaligheid en kennis van cultuur over de grens stimuleren. Het maakt de arbeidsmarkt in de Euregio hiermee toegankelijker voor deze jongeren.

Ook andere aspecten van mobiliteit verdienden aandacht. Een andere voorwaarde om de kansen van de Euregio te benutten is dat grensoverschrijdende OV verbindingen worden verbeterd. De internationale railagenda, met daarin maar liefst 5 grensoverschrijdende OV verbindingen, is een goede ambitie. De PvdA heeft er veel voor over om die ambitie te realiseren. Naast de verbindingen is ook veiligheid op en rondom het spoor erg belangrijk. De PvdA roept de provincie en het rijk nogmaals nadrukkelijk op om de ondertunneling van de Vierpaardjes zo snel mogelijk te realiseren. De PvdA blijft ook op andere punten aandacht vragen voor de sociale en fysieke verkeersveiligheid. Hier hebben we in het voorjaar ook al een motie over ingediend.
Onze fractie vindt ook dat het beleid met betrekking tot de grotere steden in onze provincie meer aandacht moet krijgen. De meeste van onze politieke opgaven liggen volgens ons ècht in de steden, dus ook de oplossingen liggen daar met sterke steden en wijken, goede voorzieningen, woningbouw, infrastructuur. De EU werkt samen met de lidstaten aan de ‘Urban Agenda’ (Europese agenda stad). Tijdens het Nederlandse voorzitterschap begin 2016 zal dit uitdrukkelijk een item zijn en we zien graag dat het provinciaal beleid hierop aansluit.

De PvdA Limburg wilt hiermee ook extra aandacht vragen voor Sociaal Beleid. Veel taken hierin zijn overgedragen naar de gemeenten, bijvoorbeeld jeugdzorg, en we betreuren dat het ‘Verkenners’ rapport van eerder niet jaar niet gebruikt is om dit beleid verder uit te werken. We vinden dat de provincie meer moet doen om de gemeenten en het maatschappelijk middenveld te ondersteunen bij de opgaven rond deze transitie. We weten dat er een beleidsnota Sociaal beleid in aantocht is, maar willen graag meer duidelijkheid. We hebben signalen gekregen dat het bestaande beleid m.b.t. het ontwikkelen van vitaliteitsprogramma’s bij bedrijven in Limburg door GS alvast is stop gezet. Hoe verhoudt dit zich met de doelstellingen om de vitaliteit van Limburgers te bevorderen?
Daarnaast staat ook de Limburgse woningmarkt voor grote uitdagingen. In de afgelopen jaren zijn veel Sociale huurwoningen gesloopt, waardoor er een mismatch onstaat tussen de woningen in Limburg die leegstaan en de woningen waar mensen naar op zoek staan. Hierdoor kunnen langere wachtlijsten ontstaan, ook nu bijvoorbeeld meer vluchtelingen op zoek zijn naar een woning. Wij hebben tijdens de vorige Statenvergadering een motie ingediend om te zorgen dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen en kijken uit naar de invulling hiervan.

Er moet ook meer aandacht komen voor het thema bestuurskracht en bestuurlijke organisatie, met name voor de regio Parkstad. Versterking van de bestuurskracht is nodig en naar onze mening is herindeling in die regio gewenst. Wij willen van het college op korte termijn een voorzet voor een plan van aanpak om dit in kaart te brengen en in gang te zetten los van de huidige initiatieven van onderop die blijkbaar niet van de grond komen en de opmerkingen die waarnemend burgermeester Frissen van Schinnen in de Limburger heeft gemaakt.
Als laatste willen we graag extra aandacht geven aan het milieu- en duurzaambeleid. In de begroting wordt de ambitie uitgesproken dat Limburg wil voorop lopen als het gaat om de verplichte asbestsanering in combinatie met energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Uit een artikel in de Volkskrant van zaterdag 31 oktober 2015 blijkt dat extra middelen alleen er niet voor gaan zorgen dat alle daken asbestvrij gemaakt zijn in 2024, simpelweg omdat de hoeveelheid aan veiligheidsmaatregelen een snellere sanering in de weg staan. Het artikel bepleit dat de regels m.b.t tot de veiligheid bij verwijderen van Asbest worden herzien en wij willen graag dat de gedeputeerde de haalbaarheid van de deadline van januari 2014 onderzoekt.

Duurzaamheid moet natuurlijk breder zijn dan asbestsanering. De PvdA Limburg vind dat er in Limburg kansen liggen voor de circulaire economie. De koploperspositie van de regio Venlo op het gebied van ‘cradle to cradle’ (C2C), moet verder worden uitgevent. Wij verwachten van de gedeputeerde een gemotiveerde houding om C2C en de circulaire economie te verwezen in het provinciaal beleid en te zorgen dat deze speerpunten ook worden betrokken bij ontwikkelingen op andere beleidsterreinen zoals wonen, binnenstedelijke ontwikkeling en economie. Ook hierover heeft de PvdA Limburg een motie ingediend.

Document_ Inbreng PvdA inzake Programmabegroting 2016 op 6-11-2015

Document 3A Motie 683 Kuntzelaers c.s mobiliteitsfonds

Document_ Motie 684 Kuntzelaers c.s Motie Arbeidsmarktverdringing

Document 3A Motie 689 Kuntzelaers c.s Motie Cradle to Cradle-Circulaire economie