22 juni 2013 | De Velderie, Prins Bernhardstraat 1 te Roermond

Gewestelijke ledenvergadering

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen:
  Financiering regioactiviteiten
  Kandidaten JS voor gewestelijke bestuur
  Gemeenteraadsverkiezingen 2014
  Vergadertijdstip gewestelijke vergaderingen
 4. Vaststellen van verslag van de gewestelijke vergadering van 13 april (zie bijlage hieronder)
 5. Vaststellen regionaal scouting & selectieplan (zie bijlagen hieronder)
 6. Voorstellen strategen
 7. Politieke actualiteit
 8. Rondvraag

Bijlagen

Verslag ALV 13 april 2013

Regionaal Scouting & Selectieplan – Het Limburgse model

Bijlage I. Motie kandidaatstelling

Bijlage II. Profielschets Tweede Kamerfractie PvdA 2012-2016

Bijlage III. Commentaar & suggesties gewestelijke vergadering d.d. 13 april 2013

Bijlage IV. Reactie Partijbestuur Bert Otten